Hållbar tillväxt

Ansvarig marknadsaktör

För AddLife är tillväxt och hållbarhet sammanflätade. Utan att göra verksamheten mer effektiv ur ett ekonomiskt och samhälleligt perspektiv uppnås inte långsiktig lönsamhet. Vi arbetar därför för att främja nya initiativ som gynnar både planeten och vår tillväxt.

Vi stödjer kundens hållbarhetsarbete

På AddLife tror vi att alla marknadsaktörer har ett ansvar att agera utifrån ett hållbart förhållningssätt gällande miljö-, sociala och styrningsfrågor. Vi vill därför stödja våra kunders utveckling av hållbara upphandlingsprocesser. Detta uppnås bland annat genom att ha öppna dialoger med olika kunder för att visa upp och benchmarka olika tillgängliga tillvägagångssätt och idéer.

Styrning och KPI:er

  • Antal hållbara upphandlingsdialoger med kunder
DSC 2576

Hållbarhet genom förvärvs- och investeringsprocesser

En annan viktig del för att säkerställa hållbar tillväxt är att inkludera eventuella hållbarhetseffekter av förvärv och investeringar. Vi har tagit fram kriterier för att utvärdera förvärv och större investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv som säkerställer att nya företag och investeringar passar in i vår målbild.

Styrning och KPI:er

  • 100 % av nya förvärv utvärderade enligt AddLifes kriterier
  • 100 % av lokala styrelseinvesteringsbeslut utvärderas enligt hållbarhetsaspekter
Scott Graham 5Fnmwej4taa Unsplash

Långsiktig tillväxt i kombination med miljöskydd

Klimatet är vår tids största utmaning. På AddLife ser vi inte lönsamhet och hållbarhet som två separata mål; vi kombinerar långsiktig tillväxt med mål för att skydda miljön. Vi anser att alla aktörer i samhället måste bidra till minskade utsläpp och vi har därför tagit fram mål för att minska vår negativa påverkan.

Ambition:

  • Koldioxidneutral i vår verksamhet till 2030
  • Engagera sig i Science Based Target Initiative

Styrning och KPI:er

  • Minskning av 25% av CO2 i förhållande till nettoomsättningen i vår direkta verksamhet
  • Minskning av CO2 i scope 3 genom ett aktivitetsbaserat tillvägagångssätt
Pexels Akil Mazumder 1072824

Våra utsläpp

Majoriteten av våra utsläpp är indirekta och kommer från leverantörer, distributörer och B2B slutkunder. AddLifes direkta utsläpp står endast för cirka 2 % av de totala utsläppen kopplade till vår verksamhet. Vi engagerar oss därför i hållbara initiativ genom hela värdekedjan för att minimera den negativa inverkan som vår verksamhet har på miljön. 

 

ADD Tillvaxt Vit

Hållbarhet

SUSTAINABLE SOLUTIONS Vit

Hållbara lösningar

Hander

Hållbar kultur