Hållbarhet

Vårt fokus på hållbarhet

Hållbarhet ingår som en central del i AddLifes vision att förbättra människors liv genom att vara en ledande, värdeskapande aktör inom life science.

Ökade vårdbehov och kostnader för en växande och åldrande befolkning kommer att leda till att vården förändras. Sammankopplade enheter, framsteg inom dataanalys och artificiell intelligens kommer att stödja övergången från akut behandling till livslångt välbefinnande och tidig diagnostik. Transparens i fråga om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik hos leverantörer och affärspartner utgör i allt högre grad grundläggande kriterier för våra intressenter. Samtidigt måste alla samhällssektorer bidra till att lösa utmaningen med klimatförändringar och resursbrist.

Vi strävar efter att vara flexibla och agila i bemötandet av de förändrade förväntningarna och att fortsätta att leverera vår vision. AddLifes organisation är decentraliserad och entreprenörsinriktad, vilket är en viktig del av vår kultur.

Under 2021 genomförde vi en ny väsentlighetsanalys för att bättre förstå de hållbarhetsfrågor som påverkar vår förmåga att skapa bestående värde för kunder, medarbetare, investerare, leverantörer och samhället i stort. För mer information, se Väsentlighetsanalys.

Vi kan konstatera att flera områden har utvecklats sedan väsentlighetsanalysen 2017, och vi ser nu ett större fokus framåt på miljöpåverkan. Väsentlighetsanalysen visar också att AddLife och intressenterna är mer samstämmiga avseende de prioriterade områdena. Denna bedömning ligger inte bara till grund för de områden som vi tar upp i den här hållbarhetsrapporten, utan även för vår plan för att integrera hållbarhet djupare i vår verksamhet, bland annat genom att sätta upp mål och KPI:er som kommer att fastställas under 2022. 

Ansvarsfull producent och distributör

AddLifes roll i värdekedjan, främst som distributör, innebär både en nära dialog med många kunder på lokal nivå och val av ledande globala leverantörer och påverkan på dessa. Detta är en unik möjlighet att stödja en hållbar omställning tillsammans med våra partners och tillsammans utveckla lösningar som också kan ha en positiv inverkan på affärsverksamheten.

HC21 Blarney Warehouse

Ansvarsfull arbetsgivare

AddLife-koncernen kännetecknas av en stark entreprenörsanda med engagerade medarbetare som drivs av att förbättra både sig själva och företaget de arbetar för. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och AddLife värdesätter säkra anställningsformer, en god arbetsmiljö och individuella utvecklingsmöjligheter.

Ansvarsfull marknadsaktör

AddLife har satt upp höga krav för hur vi ska agera och verka, med höga affärsetiska normer. Därför lägger vi stor vikt vid att se till att medarbetarna är införstådda med och känner till vår uppförandekod.

 • Quote

  Mer effektivt och hållbart

  - Eva Lundberg, QA/RA Manager Mediplast Sverige

  Under pandemin var vi tvungna att ändra vårt sätt att arbeta och bli mer digitala med mindre resande. Även kvalitetsrevisioner gjordes digitalt där vi filmar dem så att vi kan göra en bedömning i realtid. Pandemin medförde något positivt eftersom vi behåller många av de nya vanorna eftersom de gör vårt arbete betydligt effektivare.

  Csm Eva Lundberg 5Ef92eadbe

Hållbarhet i vår dagliga verksamhet

Varje dotterbolag ansvarar för sin egen affärsverksamhet inom ramen för de krav på tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling som koncernen ställer. Lokalt ansvarstagande och entreprenörskap i kombination med ett brett spektrum av storlek på bolag gör det svårt att ha en modell som passar alla. I stället för att ha en oberoende hållbarhetsfunktion är vår hållbarhetsstrategi integrerad i de olika delarna av koncernen och måste anpassas från fall till fall.

Pexels Akil Mazumder 1072824

FN:s mål för hållbar utveckling

FN:s mål för hållbar utveckling är en plan fram till 2030, med 17 punkter för att stoppa extrem fattigdom, bekämpa ojämlikhet och orättvisor samt skydda planeten. För att uppnå dessa globala mål krävs betydande insatser på alla nivåer i samhället, inte minst inom näringslivet, som har en viktig roll i förändringsarbetet. Baserat på vår bedömning av väsentlighet och intressentdialog har vi identifierat tre områden där vi kan bidra till de globala målen för hållbar utveckling.

3 - God hälsa och välbefinnande

 • Minska förtida dödlighet i icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel
 • Stödja forskning och utveckling av vacciner och läkemedel
 • Ge tillgång till viktiga läkemedel och vacciner till överkomliga priser och ge alla tillgång till läkemedel.
 • Stärka alla länders kapacitet för tidig varning, riskminskning och hantering av nationella och globala hälsorisker

8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

 • Främja skapande av anständiga jobb, entreprenörskap, kreativitet och innovation samt uppmuntra bildandet av mikroföretag samt små och medelstora företag, och deras tillväxt, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.
 • Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion, och sträva efter att frikoppla ekonomisk tillväxt från miljöförstöring.

12 - Hållbar konsumtion och produktion

 • Uppnå en hållbar förvaltning och effektiv användning av naturresurser
 • Avsevärt minska avfallsgenereringen genom förebyggande, minskning, återvinning och återanvändning
 • Uppmuntra företag att anta hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel
 • Främja hållbara metoder för offentlig upphandling i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.