Hållbarhet

Vår syn på hållbarhet

Hållbarhet är en central del av vår vision att förbättra människors liv och därmed också en integrerad del av verksamheten och central i den långsiktiga strategin. Vi är fast beslutna att göra en positiv inverkan på världen genom våra produkter och tjänster.

Varje dotterbolag ansvarar för sin egen affärsverksamhet inom ramen för de krav på tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling som koncernen ställer. Vår decentraliserade modell, med cirka 85 operativa enheter, fler än 4 000 produktleverantörer och mångdubbelt fler produktkategorier, innebär också komplexitet. Lokalt ansvar och entreprenörskap i kombination med stor variation på bolagens storlek gör det utmanande att ha en "one size fits all"-modell. Således, snarare än att ha en separat hållbarhetsfunktion, är vårt hållbarhetsarbete integrerat över de olika koncernelementen och måste anpassas från fall till fall.

Utifrån vår värdekedja och intressentdialoger har vi identifierat tre hållbarhetsområden där vi kan ha störst bidrag till ett långsiktigt hållbart företag och samhälle. Vi har också identifierat specifika mål och nyckeltal kopplade till dessa områden.

Våra hållbarhetsområden

Hållbara lösningar

SUSTAINABLE SOLUTIONS Vit

Hållbar kultur

Hander

Hållbar tillväxt

HÅLLBAR TILLVÄXT Vit

Drivkraft för klimatsmarta erbjudanden

Genom högkvalitativa produkter och värdeskapande tjänster kombinerat med klimatsmarta lösningar skapar vi konkurrensfördelar som leder oss framåt. Mål inom detta område är relaterade till att uppmuntra såväl interna som externa dialoger och samarbeten samt utvärdering av våra leverantörer.

Pexels Akil Mazumder 1072824
Print 115

Attraktiv arbetsgivare och affärspartner

Våra medarbetares engagemang är nyckeln till vår framgång. Vi skapar en inkluderande organisation av talangfulla och entreprenöriella kollegor, präglad av mångfald. Målen inom detta område är relaterade till medarbetarnas nöjdhet, mångfald, inkludering och olika medarbetarutbildningar och gruppkonstellationer.

 

Ansvarsfull marknadsaktör

AddLife drar nytta av sin roll som marknadsaktör för att driva på den gröna omställningen. Målen inom detta område är relaterade till att uppmuntra kunddialoger och samarbeten, förvärvs- och investeringsutvärderingar och miljöskyddsmål.

Adobestock 192443695

Höjdpunkter 2022

  • Lanserat ny hållbarhetsstrategi baserat på väsentlighetsanalysen genomförd 2021
  • Implementation av lednings- och rapporteringssystem för hållbarhet i hela koncernen 
  • Uppdaterat uppförandekoden och lanserat via digital utbildning för alla anställda
  • Implementerat en gemensam utvärderingsmodell av leverantörers hållbarhetsaspekter
  • Implementerat visselblåsarfunktion samt genomfört aktiviteter för att öka medvetenheten kring denna
  • Ökat fokus på hållbarhetsfrågor vid förvärvs- och investeringsprocesser 
  • Ökat fokus på hållbarhetsfrågor i budgetprocessen för bolagets dotterbolag 
  • Ökat antal ISO-certifieringar
  • Implementation av miljöbilpolicy 

Styrning

Som undertecknare av UN Global Compact stödjer vi aktivt mänskliga rättigheter och bedriver vår verksamhet på ett sätt som är socialt ansvarsfullt och förenligt med principerna i Global Compact, International Bill of Human Rights, ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

AddLife har en gemensam koncernstrategi för styrning genom våra värderingar och kultur. Vår affärsmodell innebär en blandning av central och lokal hantering av hållbarhetsrisker och möjligheter, ofta genom policyer och ledningssystem där effektiviteten övervakas genom olika aktiviteter.

AddLife är mindre exponerat för direkta icke-finansiella risker i produktutveckling och produktion till följd av den låga andelen egentillverkning. Koncernen står dock inför risker när det gäller att hantera leverantörernas inköp och deras verksamhet. Vi har även ett visst ansvar för de produkter som släpps på marknaden. När det gäller miljörisker är vår direkta påverkan begränsad uppströms och hanteras genom dialog, påverkan och val av leverantörer. Logistik är ett prioriterat område för framtida bedömning av indirekt påverkan.

ADD Ansvar Vit

Uppförandekod

ADD Factory Fylld Vit

Leverantörers uppförandekod

Visselblåsningstjänst