Förvärvsstrategi

Förvärv är en viktig del av AddLifes tillväxtstrategi

Förvärv är en viktig del av AddLifes tillväxtstrategi och vi har en väletablerad och strukturerad process för att såväl identifiera, förvärva, integrera och utveckla bolag.Processen inför ett nytt förvärv kan pågå under flera år. Det är viktigt att vi lär känna bolaget och dess ledning i ett tidigt skede för att fastställa om bolaget passar in hos oss från ett verksamhets- och finansiellt perspektiv, men framför allt utifrån ett företagskulturellt perspektiv. Vi önskar en nära dialog med ägarna utifrån våra grundläggande värderingar och decentraliserade styrmodell. Inför ett förvärv är det också viktigt att vi har en gemensam vision för bolagets framtid.

 

 

Identifiering

AddLife söker ständigt efter intressanta bolag att förvärva och som vill utvecklas tillsammans med oss. Nya bolag tillför nya marknadsnischer, närvaro på nya geografiska marknader och/eller kompletterar befintligt produkt- och tjänsteutbud. Vi söker efter välskötta europeiska life-science bolag med en stark position i en marknadsnisch. Bolaget ska ha en god lönsamhet, en hållbar affärsmodell och en företagskultur i linje med vår. Vi ser även ett fortsatt engagemang från ledning och nyckelpersoner som ett viktigt kriterium.

Vi har ett kontinuerligt inflöde av nya intressanta bolag att potentiellt förvärva från vårt nätverk av egna bolag, en strukturerad egen sökprocess, AddLifes nätverk på olika nivåer samt från externa företagsrådgivare och mäklare. Ett önskemål är att tidigt i processen komma till en nära och exklusiv dialog med bolagets ägare.

Planning (1)

Transaktion

I transaktionsfasen kommer vi slutligen överens om ett pris som gör att affären blir värdeskapande för båda parter. Vi använder oss oftast av en förvärvsstruktur med en tilläggsköpeskilling som innebär att en del av köpeskillingen betalas ut om bolaget når en viss lönsamhetsnivå efter förvärvet. Det är också viktigt att det förvärvade bolagets viktigaste leverantörer och samarbetspartners samtycker till förvärvet. Överenskommelsen mynnar ut i ett överlåtelseavtal och efter undertecknande kommuniceras transaktionen i ett pressmeddelande.

Begränsad integration

I vår decentraliserade affärsmodell har varje bolag eget ansvar för sin strategi och resultat samt behåller sitt eget varumärke och identitet. Verksamheten bedrivs fortsatt självständigt och med stor frihet under ansvar. Integrationen är därmed relativt begränsad och består i huvudsak av att införa AddLifes modell för finansiell styrning samt AddLifes företagskultur genom utbildning i AddLifes kärnvärden, uppförandekod, finansiella mål och hållbarhet. På detta sätt bibehåller de förvärvade bolagen sin entreprenöriella anda och sitt kund- och affärsfokus och blir inte belastade av administrativa processer och integrationsprojekt.

Aktivt och värdeskapande ägarskap

Genom att vara en del av AddLife får bolaget en långsiktig ägare med branschkunskap som stödjer ledningen via ett aktivt och engagerat ägarskap. Finansiell stabilitet, resurser och verktyg erbjuds som gör det enklare och mer effektivt att utveckla verksamheten.

Genom AddLife Academy utbildas nya bolag om AddLifes kärnvärden, uppförandekod, finansiella mål och hållbarhet. Beroende på bolagens specifika behov och situation erbjuds också specialiserade kurser inom exempelvis försäljning och ledarskap.

AddLifes ekonomifunktion stödjer också vid behov bolagen inom affärs- och lönsamhetsanalys samt erbjuder stöd och verktyg för lönsamhets- och processförbättring samt kassaflödesoptimering.

AddLife stödjer bolagens affärsplanering och strategiutveckling och kan med hjälp av investeringar och tilläggsförvärv aktivt stödja bolagen i att ta kraftfulla steg i sin verksamhetsutveckling.

Beroende på situation och behov erbjuds bolagen deltagande i ett antal interna nätverksinitiativ. Inom ramen för dessa initiativ erbjuds möjligheter för erfarenhets- och kunskapsutbyte inom specifika områden såsom nya teknologier, marknadsföring och HR. Dessutom drivs ett antal konkreta samarbetsprojekt, ofta på initiativ av portföljbolagen, exempelvis för utveckling av nya produkter eller för att erbjuda leverantörer och kunder samordnat stöd i flera länder.

AddLife stödjer även bolagen genom att tillsätta en styrelse med kompetenser anpassade till bolagens storlek, segment samt affärssituation.