Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

AddLifes bolagsorgan består av bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorerna. Aktieägarna utser vid årsstämman en styrelse och dess ordförande.

Styrelsen tillsätter verkställande direktör och vice verkställande direktörer. Revisorerna skall på uppdrag av årsstämman granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning under räkenskapsåret.

Bolagsstyrning

AddLife är ett publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst genom den svenska aktiebolagslagen. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 16 mars 2016, varför bolaget även tillämpar Nasdaq Stockholms regelverk samt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen "följ eller förklara". Det innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men bolaget ska då avge förklaringar där skälen till varje avvikelse redovisas.

Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är det bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av bolagets verksamhet. Bolagsordningen anger bl.a. var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser avseende aktiekapital och antal aktier, samt förutsättningar för att få delta vid bolagsstämma.

Revisionsutskott

Styrelsens revisionsutskott har till uppgift att analysera och diskutera bolagets riskhantering, styrning och interna kontroll samt finansiella rapportering. Utskottet har kontakt med bolagets revisorer för att bland annat diskutera inriktningen och omfattningen av revisionsarbetet. I samband med fastställandet av årsbokslutet rapporterar bolagets externa revisorer sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av bolagets interna kontroll.

I utskottet ingår styrelsens samtliga ledamöter. Revisionsutskottets ordförande är Eva Nilsagård. 

Det utgår inte någon särskild ersättning för utskottsarbete

Ersättningsutskott

Styrelsens ersättningsutskott har till uppgift att för styrelsens godkännande föreslå ersättning till verkställande direktören, att besluta om ersättning till den övriga koncernledningen samt att bereda förslag till eventuella incitamentsprogram. Riktlinjerna för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra personer i koncernledningen fastställs årligen av årsstämman i AddLife AB. 

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott bestående av Johan Sjö och Håkan Roos. Ersättningsutskottets ordförande är Johan Sjö

Ersättning till ledande befattningshavare

Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen revideras årligen.

Rörlig lön baseras i huvudsak på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen. 

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte, och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet ska innefatta överlåtelse av aktier i bolaget.

Revisorer

Huvudansvarig revisor:

KPMG

Helena Nilsson, audit partner

Stockholm

Helena är huvudansvarig revisor i AddLife sedan maj 2023.

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsordning

Humans

Styrelse

Humans

Ledning