Valberedning

Valberedning

Valberedningen ska bestå av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande. Valberedningens ordförande ska utses av den röstmässigt största aktieägaren. Om någon av de fem röstmässigt största aktieägarna avstår rätten att utse en representant övergår rätten till den sjätte röstmässigt största aktieägaren, och så vidare. Fler än fyra ytterligare aktieägare behöver inte kontaktas.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande samt val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvoden. Valberedningens förslag till årsstämman kommer att presenteras i kallelsen till stämman samt på bolagets hemsida. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget för arbetet i valberedningen. Bolaget svarar dock för kostnader som är förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Valberedningen består av Johan Sjö, styrelsens ordförande, Stefan Hedelius, utsedd av Tom Hedelius, Håkan Roos, utsedd av RoosGruppen AB, Hans Christian Bratterud, utsedd av Odin Fonder, Christoffer Geijer, utsedd av SEB Investment Management och Celia Grip, utsedd av Swedbank Robur Fonder.

Valberedningen nås via bolagets adress:

AddLife AB
Box 3145
103 62 Stockholm