Hållbar kultur

Attraktiv arbetsgivare och affärspartner

AddLife-koncernen kännetecknas av en stark entreprenörsanda med engagerade anställda som drivs av att förbättra både sig själva och företaget de arbetar för. Medarbetarna är kärnan i vilka vi är. Vi värdesätter trygga anställningsformer, en god arbetsmiljö och individuella utvecklings-möjligheter. För vår koncern är en hög etisk standard en självklarhet och vi värdesätter transparens och integritet. Vi har nolltolerans när det gäller korruption, diskriminering och andra former av beteende som inte är i linje med vår vision. Vi förväntar oss också att våra affärspartners håller en hög standard.

 

 

Personlig utveckling

AddLifes ambition är att behålla och stärka entreprenörskulturen, vilket förutom att bidra till vår framgång också innebär att våra medarbetare har frihet under ansvar och möjlighet att utveckla kompetens och karriär. Vidare erbjuder vi en utbildningsplattform som heter AddLife Academy, där vi tillhandahåller digital och fysisk utbildning i ämnen som alla medarbetare bör kunna och tillämpa i sitt dagliga arbete, såsom företagskultur och affärsmannaskap. Det är också en plattform för nätverk mellan medarbetare från olika företag och marknader. Vissa av AddLifes dotterbolag har även kompletterande utbildningsinitiativ gällande produkter, tjänster eller specifika lokala bestämmelser.

Styrning och KPI:er

 • 90 % av de anställda deltar i AddLife Academys hållbarhetsutbildning
 • Genomsnittlig utbildningstid per anställd (exklusive lokalt anordnad utbildning)
 • Antal anställda som deltar i AddLife Academy
Addlife Academy

Mångfald och inkludering

Anställda ska ges lika möjligheter oavsett kön, ålder, etnisk eller nationell tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Medarbetarundersökningen används, bland annat, för att säkerställa att eventuell diskriminering upptäcks och åtgärdas. Dessutom har vi utvecklat en visselblåsarkanal som underlättar anmälan av misstänkt diskriminering.

Styrning och KPI:er 

 • Medarbetarnöjdhet 4,3 av 5,0
 • 40/60 % könsbalanserad representation i ledande befattningar
 • 100 % av cheferna deltar i AddLife Academy ledarskapsutbildningar, inklusive utbildning i mångfald och inkludering
 • Lönegap mellan könen
 • Andel anställda som har upplevt diskriminering och/eller trakasserier
 • Andel anställda som anser AddLife vara en inkluderande arbetsplats
Campaign Creators E6n7uoenyba Unsplash

Affärsetik

Vi skapar en hållbar försörjningskedja genom att se till att etiska riktlinjer och nationella och internationella lagar och förordningar följs. Dessutom är vår nolltolerans mot korruption, mutor och orättvisa konkurrensbegränsande åtgärder en central del av vår företagskultur. Detta är vårt engagemang för samhället och de människor vars liv vi strävar efter att förbättra. Det är också ett åtagande gentemot våra leverantörer, som anförtror oss sitt varumärke, och till våra kunder, som förlitar sig på rättvisa och långsiktiga partnerrelationer. Vi strävar efter att alla våra anställda ska känna till och följa vår uppförandekod.

Styrning och KPI:er

 • 100 % av de anställda genomför utbildning i koncernens uppförandekod
 • Antal anmälningar i visselblåsarkanal
 • Incidenter av korruption
 • Andel ISO-certifierade företag
DSC 3125 Aquisitions
ADD Tillvaxt Vit

Hållbarhet

SUSTAINABLE SOLUTIONS Vit

Hållbara lösningar

HÅLLBAR TILLVÄXT Vit

Hållbar tillväxt