Bolagsstyrning

AddLifes bolagsorgan består av bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorerna. Aktieägarna utser vid årsstämman en styrelse och dess ordförande. Styrelsen tillsätter verkställande direktör och vice verkställande direktörer. Revisorerna skall på uppdrag av årsstämman granska räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning under räkenskapsåret.

AddLife är ett publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst genom den svenska aktiebolagslagen. Bolagets aktier handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 16 mars 2016, varför Bolaget även tillämpar Nasdaq Stockholms regelverk samt Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen "följ eller förklara". Det innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men bolaget ska då avge förklaringar där skälen till varje avvikelse redovisas.

Förutom lagstiftning samt regler och rekommendationer är det bolagsordningen som ligger till grund för styrningen av Bolagets verksamhet. Bolagsordningen anger bl.a. var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser avseende aktiekapital och antal aktier, samt förutsättningar för att få delta vid bolagsstämma. 

Under denna avdelning, Bolagsstyrning, presenteras hur AddLife arbetar med bolagsstyrningsfrågor.