Bolagstämma

AddLife bolagstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt.

På bolagsstämman fattas beslut avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och i förekommande fall val av revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Enligt AddLifes bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i post- och inrikestidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse till bolagsstämma skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Dokumentarkiv - tidigare bolagsstämmor:

Välj år

Kontakta oss!

Fredrik Dahlborg DSC 2592

Fredrik Dalborg

CEO

fredrik.dalborg@add.life

Christina Rubenhag (3)

Christina Rubenhag

CFO

christina.rubenhag@add.life