Bolagstämma

AddLife bolagstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt.

På bolagsstämman fattas beslut avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och i förekommande fall val av revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Enligt AddLifes bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i post- och inrikestidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse till bolagsstämma skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Dokumentarkiv - tidigare bolagsstämmor:

Välj år

Kontakta oss!