Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt. På årsstämma fattas beslut avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och i förekommande fall val av revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Enligt AddLifes bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida. Att kallelse till bolagsstämma skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Årsstämma AddLife 2017

När: Måndag den 29 maj 2017, kl 16.00

Var: IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Hur: Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15.30

Anmälan:

Post: AddLife AB (publ), Box 3145, 103 62 Stockholm

Tel: +46 (0)8-420 038 30

E-mail: info@remove-this.add.life

Senast måndag 22 maj 2017.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 22 maj 2017.

Dokument

Dagordning årsstämma 2017
Fullmaktsformulär 2017
Kallelse årsstämma 2017
Omräkningsvillkor köpoptioner 2017
Presentation styrelseledamöter 2017
Revisionsberättelse AddLife AB 2017
Revisorsyttrande 2017 ABL 8:54
Styrelsens fullständiga förslag till beslut årsstämma 2017
Styrelsens motivering till återköp av egna aktier 2017
Styrelsen yttrande 2017 ABL 18:4
Utvärdering ersättningar 2017
Valberedningens förslag 2017
Protokoll årsstämma 2017