Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt. På årsstämma fattas beslut avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och i förekommande fall val av revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Enligt AddLifes bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida. Att kallelse till bolagsstämma skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Årsstämma AddLife 2017

När: Måndag den 29 maj 2017, kl 16.00

Var: IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Hur: Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15.30

Anmälan:

Post: AddLife AB (publ), Box 3145, 103 62 Stockholm

Tel: +46 (0)8-420 038 30

E-mail: info@remove-this.add.life

Senast måndag 22 maj 2017.

Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 22 maj 2017.

Dokument

Kallelse årsstämma

Presentation av föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag