Bolagsstämma

AddLife Årsstämma 2019

När: Torsdag den 9 maj 2019, kl 16.00

Var: Biografen Saga, Kungsgatan 24, Stockholm

Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15.30.

 

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt. På årsstämma fattas beslut avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och i förekommande fall val av revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Enligt AddLifes bolagsordning ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse till bolagsstämma skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Arkiv - tidigare bolagsstämmor: