Labtech

Affärsområde Labtech

Inom affärsområdet Labtech erbjuder dotterbolagen produkter, lösningar och ett brett tjänsteutbud inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Kunder är bland andra forskningslaboratorier, universitetssjukhus, läkemedelsföretag och aktörer inom livsmedelsindustrin i främst Norden samt Central- och Östeuropa.

Nytänkande hjälper oss att utveckla våra arbetsmetoder

Torill Wertebach och Catherine Pettersen, Marknad Bergman Diagnostika AS Norge

Världen förändras och utvecklas snabbt, både tekniskt och digitalt. Under covid-19-pandemin har det blivit ännu viktigare att hålla kontakt digitalt med kunder och leverantörer. Just därför har vi börjat använda oss av metoden Smarketing som effektivt kopplar ihop kompetenser inom sälj och marknadsföring. Nytänkande är ett av våra kärnvärden och ska genomsyra allt från organisations- och produktutveckling till nya sätt att nå kunderna.

Nyckeltal 2020

Nettoomsättning: 3 212 MSEK
EBITA: 565 MSEK
Medarbetare: 601
Andel av nettoomsättning: 61 %
 

Affärsområde Labtech

Affärsområdet Labtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Dotterbolagen har väl uppbyggda lokala försäljnings- och serviceorganisationer för att kunna arbeta nära kunder och leverantörer.

Labtechs erbjudande riktar sig framför allt till diagnostik och forskningslaboratorier i Norden och övriga Europa. Produkterna används för att diagnosticera sjukdomar eller bedriva forskning och består
dels av instrument och utrustning, dels av förbrukningsartiklar och reagenser till den installerade utrustningen.
Laboratorieteknik är ett kunskapsintensivt område och kunderna erbjuds därför också tjänster som service, support, rådgivning och utbildning för att säkerställa att utrustningen används effektivt.

Utveckling och marknad under 2020

Tillväxten inom affärsområdet Labtech har till övervägande del varit drivet av covid-19-pandemin, då andra behandlingar har minskats till ett minimum på sjukhusen. Under året har omfattande covid-19-testning bedrivits på samtliga marknader och våra diagnostikbolag har kunnat erbjuda både instrument och stora volymer certifierade tester från flera olika tillverkare. Vi har framförallt sålt PCR-tester, vilka används för att påvisa pågående infektion. För våra bolag har det varit en konkurrensfördel att kunna erbjuda lösningar från flera leverantörer för att därmed säkra kundernas tillgång till produkter.

Sjukhusens intensivvårdsavdelningar, IVA, har i samband med behandling av covid-19-patienter haft mycket hög förbrukning av olika tester för att få information kring patientens status. Vårt produktområde Blodgasanalys, som ger viktig information om patientens lungfunktion, hade under första halvåret hög tillväxt både på nya instrument men framförallt på reagensförbrukning. Under sommaren behandlades färre covid-19-patienter på IVA men under hösten uppkom en andra våg och efterfrågan ökade återigen.

Många kunder har under pandemin frångått normala inköpsrutiner och istället gjort inköp via direktupphandling för att få snabb access till produkter. Den omfattande instrumentförsäljningen till diagnostiklaboratorierna under året bidrar till en större installerad bas, vilket i sin tur öppnar för ökad försäljning av reagenser under många år framöver.

Efterfrågan var stark inom forskningsbolagen under årets första månader, fram till utbrottet av covid-19, då marknadsläget förändrades radikalt. Initialt minskade aktiviteten hos de akademiska kunderna och i flera länder stängdes universiteten till följd av restriktioner men under andra halvan av året upplevde vi en återhämtning. Många forskarteam som jobbar med olika covid-relaterade projekt har av både privata och statliga aktörer fått ökade anslag till sin forskning, vilket drivit efterfrågan på flera av våra produkter. Trots stort fokus på virusforskning så ser vi även en positiv försäljningsutveckling inom andra forskningsområden och till läkemedelsbolagen. Däremot har försäljningen varit svagare till veterinär-och livsmedelskunder. Även försäljningen av våra avancerade instrument inom materialanalys till akademiska kunder i Kina och USA har under året varit relativt svag.

Labtechs produktsegment

 • Hematologi
 • Patologi
 • Patientnära diagnostik
 • Cellbiologi
 • Genetik
 • Mikrobiologi
 • Virologi
 • Molekylärbiologi
 • Klinisk kemi
 • Immunologi
 • Förbrukningsartiklar
 • Analysinstrument

Långsiktigt ansvarstagande banar väg för nya affärer

Franco Martinez, Försäljningschef Euroclone Italien

Italy was suffering from the covid-19 pandemic in February 2020. Everything was put on hold and we at Euroclone started looking for products to help our customers. There was a lack of everything except questions and customers contacted us to get equipment. We had a new, and for our customers unknown supplier of liquid handling robots, but thanks to our good reputation and fast installation service, customers dared to invest in the robot that makes covid-19 testing significantly more efficient.

Dotterbolag

Försäljning av laboratorieinstrument och servicetjänster till forskning, industri, universitet och högskolor

Geografisk marknad: Sverige, Danmark, Norge

Segment: Instrument och mikroskopi

Exempel på kunder: Astra Zeneca, Lunds Universitet, Karolinska Institutet

Antal anställda: 16

Försäljning av analysinstrument och servicetjänster inom ytvetenskap till industrin och akademin

Geografisk marknad: Globalt

Segment: Avancerad materialutveckling inom både akademi och industri

Exempel på kunder: P&G, IBM, Apple, BASF, Stanford University, Harvard University, Peking University

Antal anställda: 60

Försäljning av laboratorier och diagnostiska reagenser

Geografisk marknad: Benelux

Segment: Biovetenskap, FoU, diagnostik, bioteknik, läkemedel

Exempel på kunder: Akademiska forskningsinstitut såväl som kommersiella företag

Antal anställda: 37

Bredt sortiment av produkter och tjänster för laboratoriet.

Geografisk marknad: Central- och Österuropa

Segment: In vitro diagnostik, veterinär- och livsmedelsdiagnostik, forskningsreagenser och instrument, Biomedica Immunoassays, service

Exempel på kunder: Privata och offentliga sjukhus / referenscenter / privata laboratorier / CROs / Forskningsinstitut / Universitet / Biotech & Pharma / Veterinär- och livsmedelslaboratorier

Antal anställda: 280

BioNordika gruppen består av: BioNordika Sweden AB, BioNordika Denmark A/S, BioNordika Finland OY och BioNordika Norway AS. Försäljning av laboratorieutrustning och reagenser huvudsakligen för forskning.

Geografisk marknad: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland

Segment: Cell & Molekylärbiologi samt Immunologi för akademisk forskning och pharmaindustrin, Laboratorieutrustning

Exempel på kunder: AstraZeneca, Karolinska Institutet, Novo Nordisk, Novozymes, Institute for Molecular Medicine Finland

Antal anställda: 36

Leverantör och tillverkare av ett brett sortiment av laboratorieutrustning och reagens.

Geografisk marknad: Italien

Segment: Cellbiologi, molekylärbiologi, NGS, immunologi, labbutrustning, plastvaror, HighTech-instrument och medicinska apparater för Life Science och hälsovården.

Exempel på kunder: Universitetsforskningscentra, privata forskningscentra, privata och offentliga sjukhus, läkemedelsföretag, industriföretag och diagnostiska laboratorier

Antal anställda: 58

Försäljning av laboratorieutrustning och servicetjänster till forskning, industri och universitet

Geografisk marknad: Danmark

Segment: Brett utbud av laboratoriepodukter, -80 frysar och Laminar Air Flow kabinetter

Exempel på kunder: Novo Nordisk, Novozymes, LeoPharma, Københavns Universitet

Antal anställda: 44

Försäljning av diagnostiska instrument, mikroskop och reagenser till kunder inom den offentliga vården och akademisk forskning

Geografisk marknad: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland

Segment: Molekylär Diagnostik, 3D bioprinting, mikrobiologi, patologi, genetik, cellbiologi, laboratoriemikroskop och mikroskopi och imaging

Exempel på kunder: HUSLAB, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Uleåborgs universitetssjukhus

Antal anställda: 37

Produktion och försäljning av utrustning för mikrobiologiska analyser

Geografisk marknad: Huvudsakligen Europa samt norra Amerika

Segment: Livsmedelsmikrobiologi

Exempel på kunder: Eurofins, Synlab

Antal anställda: 12

Lab-Vent Controls A/S tillverkar och installerar styrsystem och larm för ventilationssystem i laboratorier och operationsrum.

Geografisk marknad: Danmark

Segment: Specialiserade ventilationslösningar för laboratorier och renrum där höga krav ställs på styrning och kontroll av luftflöden.

Exempel på kunder: Köbenhavns universitet, Århus universitetssjukhus, Århus universitet, Novo Nordisk, Rigshospitalet, Niels Bohr Institut

Antal anställda: 20

Triolabgruppen består av: Triolab AB (Sverige), Triolab AS (Danmark), Triolab OY (Finland), Triolab Baltic Oü (Estland, Lettland och Litauen), Bergman Diagnostika AS (Norge). Försäljning av diagnostiska instrument och reagenser

Geografisk marknad: Sverige, Danmark, Finland, Norge, Estland

Segment: Blodgas, klinisk Kemi, mikro & molekylärbiologi, immunologi, patologi, hematologi, POC, veterinär. Kunder inom offentlig och privat sjukvård, pharmaindustri

Exempel på kunder: Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Odense Universitetshospital, Novo Nordisk, HUSLAB, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Norsk hälso- och sjukvård, Rikshospitalet, Haukeland Universitetssjukhus, S:t Olavs Hospital

Antal anställda: 137