Verksamhet

Verksamheten är inriktad på utvalda nischer inom laboratorieanalys och medicinteknik där AddLife är en ledande, oberoende distributör till den europeiska Life Science-marknaden. Försäljningen sker i cirka 25 länder, huvudsakligen i Norden, Central- och Östeuropa. Kunderna är framför allt sjukhus och laboratorier, samt läkemedels- och livsmedelsindustri.

De 43 operativa dotterbolagen har starka varumärken i produktportföljen. Koncernen är marknadsledande i Norden i flera av sina nischområden och har även verksamhet i Central- och Östeuropa, Baltikum, Benelux, Italien samt Kina.

Nettoförsäljning per land 2018

Norden i siffror

  • Life Science-marknaden 2018: cirka 50 miljarder kronor
  • Tillväxt Life Science 2018; cirka 2-3 procent
  • Befolkningen förväntas öka med cirka en miljon människor var femte år fram till 2040
  • Antalet individer 65 år eller äldre har ökat med 27 procent sedan 2002 och förväntas öka med cirka 1,7 procent per år
  • AddLifes försäljning sker till 91 procent i Norden

Fyra nordiska marknadstrender

Generellt sett råder positiva tongångar på den nordiska Life Science-marknaden. De flesta tycks vara överens om att vård och omsorg är områden i samhället som måste prioriteras och förbättras. AddLife är en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science och vi agerar på följande huvudsakliga marknadstrender i Norden:

Demografi
Med en växande och allt äldre befolkning med kroniska sjukdomar som kräver långa behandlingar, ökar behovet av vård och omsorg kontinuerligt i Norden. Det innebär att efterfrågan på AddLifes erbjudande inom hälso- och sjukvården, laboratorier och forskning kommer att vara fortsatt hög inom överskådligt framtid.

Strukturella förändringar
Den åldrande och växande befolkningen medför utmaningar för sjukvården. Under de senaste åren har omfattande konsolidering och strukturreformer genomförts på landstings- och regionnivå i samtliga nordiska länder. Här pågår kontinuerligt förändringsarbeten för att hitta nya arbetssätt och strukturer som skapar effektivare processer för patienternas bästa.

Teknikutveckling
Den snabba teknikutvecklingen inom vård, laboratorier och forskning medför att våra dotterbolag kontinuerligt måste ligga i framkant för att säkra ett produkt- och tjänsteutbud som möter morgondagens behov.

Offentliga upphandlingar
Trenden är tydlig att de offentliga upphandlingarna blir större i omfång och att kontraktstiderna ofta blir längre. AddLife måste därför fortsätta att fokusera på kvalitet, service och hållbarhet för att hantera de ökande kraven, volymerna och konkurrensen vid offentlig upphandling.

Life Science-marknadens ekosystem

Fokus på två segment

Life Science-marknaden är komplex och består av flera marknadssegment som samverkar i ett ekosystem. De olika marknadsområdena påverkar varandra och är beroende av varandra för att utvecklas. AddLife verkar inom två segment i utvalda nischer:

  • Labtech som erbjuder produkter och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning
  • Medtech som erbjuder produkter och tjänster inom medicinteknik och hemvård

Vård och behandling
Vår medicintekniska produktportfölj används inom vård och behandling. Affärsområde Medtech.

Diagnostisk analys
Vår diagnostikportfölj möjliggör diagnostisk analys av patientprover. Affärsområde Labtech

Forskning, utveckling och industriell analys
Våra produkter täcker behov inom forskning och utveckling samt industriell analys. Affärsområde Labtech.

Kunder i hela Norden

AddLife som bolag har inga egna kundrelationer, utan alla kundkontakter och affärsförbindelser med kunder sker i våra  dotterbolag. Våra kunder finns såväl inom privat som offentlig sektor; framförallt sjukhus, laboratorier inom sjukvård, forskning, universitet, högskolor samt läkemedels- och livsmedelsindustrin i Norden. Majoriteten är inom offentlig sektor.

Nära samarbeten med ledande leverantörer

AddLife arbetar med flera olika strategiska leverantörer. Vår ambition är att ha nära samarbeten med ledande globala leverantörer inom våra nischområden i samtliga nordiska länder. Genom åren har vi utvecklat långsiktiga relationer och partnerskap som gjort det möjligt för AddLife att etablera ledande marknadspositioner inom vissa marknadsnischer. Som oberoende aktör kan vi erbjuda kundanpassade lösningar som kan vara en kombination av produkter från flera av AddLifes drygt 1400 leverantörer.

Kunder

AstraZeneca - Eurofins - Helsingfors Universitetssjukhus - Karolinska sjukhuset - Novo Nordisk - Rikshospitalet i Oslo - Sahlgrenska sjukhuset mfl.