BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR DET FÖRKORTADE RÄKENSKAPSÅRET 1 APRIL - 31 DECEMBER 2016

16.02.2017 - 08:00

”Rekordkvartal avslutar året!”

1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2016 (3 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 30 procent till 611,5 MSEK (472,1), varav organisk tillväxt uppgick till 21 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 8 procent.  
 • EBITA ökade med 80 procent till 75,8 MSEK (42,1), motsvarande en EBITA-marginal om 12,4 procent (8,9). 
 • Resultat efter skatt ökade med 81 procent och uppgick till 49,1 MSEK (27,2). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 96,4 MSEK (62,1). 
 • Under kvartalet har två företag förvärvats, Svan Care AB och Biolin Scientific AB, med en sammanlagd årsomsättning om cirka 135 MSEK samt en verksamhet, Medline, integrerats in i befintliga bolag, vilket tillför ytterligare cirka 40 MSEK i årsomsättning.
   

1 APRIL – 31 DECEMBER 2016 (9 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen ökade med 34 procent till 1 485,6 MSEK (1 109,7), varav organisk tillväxt uppgick till 13 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 20 procent.
 • EBITA ökade med 54 procent till 153,7 MSEK (100,1), motsvarande en EBITA-marginal om 10,3 procent (9,0).
 • Resultat efter skatt ökade med 58 procent och uppgick till 93,0 MSEK (59,0).
 • Resultat per aktie uppgick till 3,87 (3,31). För senaste 12-månaders perioden uppgick resultat per aktie till 4,87 SEK (4,40).
 • Soliditeten uppgick till 45,5 procent (22,2). 
 • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 62,1 procent (65,8). 
 • En företrädesemission om 300 MSEK har genomförts under räkenskapsåret.
 • Under räkenskapsåret har fyra förvärv genomförts med en sammanlagd årsomsättning om cirka 185 MSEK och två verksamheter har övertagits och integrerats i befintliga bolag, vilket tillför en sammanlagd årsomsättning om cirka 90 MSEK. Efter räkenskapsåret har ett förvärv genomförts, vilket tillför cirka 30 MSEK i årsomsättning.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 SEK per aktie för det förkortade räkenskapsåret.

Stockholm den 16 februari 2017

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD och koncernchef, +46 70 510 12 23
Martin Almgren, ekonomidirektör, +46 70 228 15 45

Telefonkonferens

Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på svenska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen är den 16 februari 2017, kl. 10:00.

Presentationen finns på följande länk: https://5569958126.globalmeet.com/MartinAlmgren

Vänligen ring in på : +46 8 22 90 90 kod: 113242

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 550 anställda i ett 30-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 1,9 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 08:00 (CET).