Årsstämma i AddLife AB den 9 maj 2019

09.05.2019 - 18:30

Vid årsstämman och vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i AddLife AB (”Bolaget”) den 9 maj 2019 beslutades bland annat följande:

Utdelning
Utdelningen fastställdes till 2,20 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till måndagen den 13 maj 2019. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 16 maj 2019.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Styrelse samt Revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Följande styrelseledamöter omvaldes:
Johan Sjö
Håkan Roos
Eva Nilsagård
Birgit Stattin Norinder
Stefan Hedelius
Andreas Göthberg

Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 1 950 000 SEK, varav styrelsens ordförande 575 000 SEK och övriga ledamöter 275 000 SEK vardera.
Stämman beslutade om ett arvode om 50 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet.

Johan Sjö omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid det efterföljande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen till att utgöra bolagets revisionsutskott med Eva Nilsagård som ordförande. Ordförande Johan Sjö och Håkan Roos utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott med verkställande direktören som föredragande.
Som revisor valde stämman KPMG AB, med huvudrevisor Håkan Olsson Reising, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder cirka 35 ledningspersoner i AddLifekoncernen att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst 215 000 köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärv av optioner skall ske till marknadsvärde. Lösenkursen skall fastställas till 120 procent av aktiens genomsnittskurs under mätperioden från och med den 10 maj 2019 till och med den 23 maj 2019. Om börskursen på AddLifes B-aktie vid den tidpunkt köpoption påkallas överstiger 170 procent av genomsnittskursen under perioden 10 maj 2019 till och med 23 maj 2019, så ska lösenkursen ökas krona för krona med det belopp som överstiger 170 procent. Bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet.

Vidare beslutade stämman att till optionsinnehavarna överlåta upp till 215 000 av bolagets återköpta aktier i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna.

Återköp och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att täcka bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram.
Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, eller för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.
Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte fattade styrelsen beslut om att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier i bolaget.
AddLife AB innehar sedan tidigare 405 250 aktier av serie B, vilket utgör 1,4 procent av de utgivna aktierna och 1,0 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i AddLife AB, inklusive Bolagets innehav, uppgår till 28 624 573 st.

Nyemission upp till 10% av antalet B-aktier som betalningsmedel vid förvärv
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission upp till 10% av antalet B-aktier som betalningsmedel vid förvärv. Syftet med bemyndigandet om nyemission är att möjliggöra för fler företagsförvärv.
Bemyndigandet för styrelsen gäller fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent, baserat på bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före utnyttjande av bemyndigandet. Kvittning skall endast kunna ske mot fordran med anledning av betalning för aktier i företag som bolaget förvärvat. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor.

Information om årsstämman
Information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under menyn Investerare/Bolagsstämma.

Stockholm den 9 maj 2019
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45
www.add.life

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden och övriga Europa. AddLife har cirka 900 anställda i ett 40-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,7 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 18:30 CET.