Ändring av antalet aktier och röster i AddLife AB (publ)

29.04.2016 - 14:00

Det totala antalet aktier och röster i AddLife AB (publ) (”AddLife”) har under april, till följd av att huvudddelen av aktierna som emitterats i AddLifes företrädesemission registrerats av Bolagsverket den 29 april 2016, ökat med 199 360 aktier av serie A och 4 667 229 aktier av serie B, totalt 4 866 589 aktier och 6 660 829 röster.

Per den 29 april 2016 uppgår det totala antalet röster i bolaget till 33 639 221. Det totala antalet registrerade aktier i AddLife uppgår per samma datum till 24 560 264 aktier, varav 1 008 773 utgör aktier av serie A och 23 551 491 utgör aktier av serie B.

Stockholm den 29 april 2016

AddLife AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23

Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45


AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 425 anställda i ett 25-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 1,7 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2016 kl. 14:00 (CET).