AddLife offentliggör villkor i nyemission

30.03.2016 - 14:15

Styrelsen i AddLife AB (publ) (”AddLife”) har idag fattat beslut om villkoren i företrädesemissionen i AddLife (”Emissionen”). Syftet med Emissionen är att skapa en ekonomisk bas för fortsatt lönsam tillväxt via förvärv av Life Science-bolag i Norden som kan förstärka AddLifes befintliga verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande nischpositioner. Villkoren offentliggörs genom detta pressmeddelande och genom ett tilläggsprospekt.

Villkor i sammandrag för Emissionen

  • Företrädesrätt: Varje befintlig aktie av serie A i AddLife berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A och varje befintlig aktie av serie B berättigar till en (1) teckningsrätt av serie B. Fyra (4) teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av respektive aktieslag. Härutöver erbjuds även möjlighet för investerare att teckna aktier utan företrädesrätt.
  • Teckningskurs: 61 kronor för varje aktie av serie A och serie B. Courtage utgår ej.
  • Teckningsperiod: 11 april 2016 till och med 25 april 2016.
  • Avstämningsdag: 6 april 2016. Sista dagen för handel i AddLifes B-aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 april 2016 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 april 2016. Handel med teckningsrätter för aktier av serie B sker på Nasdaq Stockholm under perioden 11 april 2016 till och med 21 april 2016.
  • Emissionsvolym: Emissionen omfattar högst 202 353 aktier av serie A och högst 4 721 065 aktier av serie B, totalt högst 4 923 418 aktier, och innebär, om Emissionen fulltecknas, en emissionslikvid om cirka 300 MSEK före transaktionskostnader. För befintliga aktieägare som inte deltar i Emissionen uppkommer en utspädningseffekt om motsvarande cirka 20 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget efter Emissionen.

För ytterligare information om Emissionen hänvisas till det prospekt som offentliggjordes av AddLife den 15 mars 2016. Prospektet finns tillgängligt på AddLifes webbplats, www.add.life, samt på Handelsbankens webbplats, www.handelsbanken.se/investeringserbjudande.

Styrelsens beslut kräver att ett tilläggsprospekt upprättas och godkänns. Ett tilläggsprospekt har upprättats och lämnats in till Finansinspektionen för godkännande. Tilläggsprospektet förväntas godkännas av Finansinspektionen och offentliggöras innan teckningsperiodens början. Tilläggsprospektet kommer att finnas tillgängligt på AddLifes webbplats.

Teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar

AddLifes tre röststarkaste aktieägare, Anders Börjesson (med familj), Tom Hedelius och RoosGruppen AB, vilka tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 18,5 procent av aktiekapitalet och cirka 38 procent av rösterna i AddLife, har var för sig genom teckningsåtaganden förbundit sig att teckna sin respektive pro rata-andel i Emissionen, vilket motsvarar cirka 18,5 procent av de nya aktierna som emitteras i Emissionen. Ingen ersättning kommer att utgå till följd av teckningsåtagandena.  

Anders Börjesson (med familj), Tom Hedelius och RoosGruppen AB samt medlemmarna i AddLifes styrelse och koncernledning har vidare förbundit sig att inte avyttra eller pantsätta sina respektive innehav i AddLife inom nio månader från den 16 mars 2016.

Därutöver har Swedbank Robur Fonder, Lannebo Fonder, SEB Investment Management, Odin Fonder och AMF, vilka tillsammans innehar 32,2 procent av aktiekapitalet, uttalat sitt stöd för Emissionen och sin avsikt att teckna sina pro rata-andelar av Emissionen.

Totalt omfattas således Emissionen av teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar motsvarande 50,7 procent av emissionsbeloppet.

Tidsplan för Emissionen

4 april 2016Sista dagen för handel i AddLifes B-aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
5 april 2016Första dagen för handel i AddLifes B-aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter.
6 april 2016 Avstämningsdag för fastställande av vem som är berättigad att erhålla teckningsrätter att teckna nya aktier i Emissionen.
8 april 2016Utskick av prospekt och emissionsredovisning till direktregistrerade aktieägare påbörjas.
11 april – 21 april 2016Handel med teckningsrätter för B-aktier på Nasdaq Stockholm.
11 april – 25 april 2016Teckningsperiod.
28 april 2016Offentliggörande av utfallet av Emissionen.
3 maj 2016Beräknad första dag för handel av AddLife-aktier av serie B emitterade i Emissionen.

Rådgivare

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare i samband med Emissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

Stockholm den 30 mars 2016

AddLife AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23

Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AddLife. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i AddLife sker endast genom det prospekt som AddLife offentliggjort den 15 mars 2016.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i AddLife har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 425 anställda i ett 25-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 1,7 miljarder SEK. AddLife-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 Mars 2016 kl. 14:15 (CET).