Ändring av antalet aktier och röster i AddLife AB (publ)

29.03.2019 - 14:00

Det totala antalet aktier och röster i AddLife AB (publ), org. nr. 556995-8126, (”AddLife”) har under mars, till följd av att de återstående aktierna som emitterats i AddLifes företrädesemission har registrerats av Bolagsverket den 1 mars 2019, ökat med 1 637 A-aktier och 24 636 B-aktier, totalt 26 273 aktier och 41 006 röster.
Per den 29 mars 2019 uppgår det totala antalet röster i AddLife till 39 031 309. Det totala antalet registrerade aktier i AddLife uppgår per samma datum till 28 624 573 aktier, varav 1 156 304 A-aktier och 27 468 269 B-aktier.

Stockholm den 29 mars 2019
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 (0)705 10 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 (0)702 28 15 45

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science-branschen som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till såväl privat som offentlig sektor, huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 900 anställda i ett 40-tal operativa dotterbolag. Koncernen omsätter idag cirka 2,5 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 29 mars 2019 kl. 14.00 (CET).