Kallelse till årsstämma i AddLife AB (publ)

26.04.2017 - 08:00

Aktieägarna i AddLife AB (publ) (”Bolaget”), org. nr. 556995-8126, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 maj 2017, kl 16.00 på IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15.30.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
•    dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 22 maj 2017,
•    dels anmäla sig till Bolaget under adress AddLife AB (publ), Box 3145, 103 62 Stockholm, per telefon +46 (0)8-420 038 30, via e-post info@add.life eller via Bolagets hemsida www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/ senast måndagen den 22 maj 2017. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två.
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd måndagen den 22 maj 2017.

Sker deltagande genom ombud med stöd av fullmakt, ska aktieägaren utfärda skriftlig undertecknad och daterad fullmakt, jämte eventuella behörighetshandlingar. Företrädare för juridisk person ska vidare bifoga en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som visar att de på egen hand får företräda den juridiska personen. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på Bolagets huvudkontor eller på Bolagets hemsida www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/ senast den 8 maj 2017.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.    Stämmans öppnande.
2.    Val av ordförande vid stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5.    Val av en eller två justeringsmän.
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8.    Verkställande direktörens anförande.
9.    Beslut
       a.    om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

       b.    om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
       c.    om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10.  Redogörelse för valberedningens arbete.
11.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
12.  Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
13.  Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
14.  Val av revisor.
15.  Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16.  Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner (”2017 års Aktierelaterade Incitamentsprogram”)
17.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
18.  Stämmans avslutande.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 2, 11-14 I DAGORDNINGEN
Årsstämman 2016 fattade beslut om att de principer för utseende av valberedning som årsstämman 2016 tog ställning till skall gälla tills vidare. I enlighet med dessa principer har styrelsens ordförande kontaktat de av Bolagets kända fem röstmässigt största aktieägarna per 30 september 2016 och bett dessa att utse ledamöter att jämte ordföranden utgöra valberedning inför årsstämman 2017.

Valberedningen utgörs av Johan Sjö (styrelsens ordförande), Anders Börjesson, Håkan Roos, Tom Hedelius, Johan Strandberg (utsedd av SEB Investment Management) samt Martin Wallin (utsedd av Lannebo Fonder). Anders Börjesson är valberedningens ordförande. Valberedningen, vars medlemmar representerar 51,9 procent av rösterna i Bolaget, har anmält följande förslag:

2.    Val av ordförande vid stämman
Styrelsens ordförande Johan Sjö föreslås som ordförande vid stämman.

11.    Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex.

12.    Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
Styrelsearvode per ledamot föreslås vara oförändrat från föregående år. Arvodet fördelas enligt följande: 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot. Totala arvodet uppgår till 1 575 000 kronor.
För utskottsarbete föreslås inget arvode utgå. Efter särskild överenskommelse med Bolaget, får styrelsearvodet faktureras genom av ledamoten helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. Om så sker ökar arvodet med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt mervärdesskatt.
Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

13.    Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Omval föreslås av styrelseledamöterna Johan Sjö, Håkan Roos, Stefan Hedelius, Fredrik Börjesson, Birgit Stattin Norinder samt Eva Nilsagård.
Johan Sjö föreslås omväljas till styrelsens ordförande.
Beskrivning av de personer som föreslås omväljas återfinns i årsredovisningen för 2016 samt på Bolagets hemsida.

14.    Val av revisor
Valberedningen föreslår att årsstämman ska välja revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB har meddelat att, för de fall KPMG AB väljs som revisor, kommer Håkan Olsson Reising utses till huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE PUNKTERNA 9b, 15-17
9b.    Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att Bolagets vinstmedel disponeras så att 36,6 MSEK (-) delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel, 312,7 MSEK (274,1), balanseras i ny räkning.

Detta innebär att styrelsen föreslår att till aktieägarna dela ut 1,50 kronor per aktie, oavsett aktieslag, och att onsdagen den 31 maj 2017 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden ABs försorg måndagen den 5 juni 2017 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

15.    Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare med i huvudsak följande innehåll:

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till VD och övriga medlemmar av AddLifes koncernledning (”Koncernledningen”).

AddLife strävar efter att erbjuda en total ersättning som är rimlig och konkurrenskraftig och som därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen, som varierar i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen revideras årligen.
Rörlig lön baseras i huvudsak på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den årliga rörliga delen kan uppgå till maximalt 40 procent av den fasta lönen.

Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte, och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet ska innefatta överlåtelse av aktier i Bolaget.

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt ska pensionerna vara premiebestämda.

Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela Koncernledningen och utformas i förhållande till praxis i marknaden. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Medlemmar i Koncernledningen har att iaktta en uppsägningstid om 6 månader vid egen uppsägning samt har rätt till en uppsägningstid om högst 12 månader vid uppsägning från Bolagets sida. Vid uppsägning från Bolagets sida är medlemmar i Koncernledningen, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, berättigade till ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månadslöner. Inget avgångsvederlag utgår vid egen uppsägning.

Styrelsen ska äga rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas i det förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som presenteras vid närmast följande årsstämma.

Det av styrelsen utsedda ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till styrelsen för beslut av styrelsen avseende ersättning till verkställande direktören. På förslag av verkställande direktören fattar ersättningsutskottet beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut.

Ovanstående riktlinjer är en fullständig redogörelse till förslag till beslut av årsstämman.

16.    Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner (”2017 års Aktierelaterade Incitamentsprogram”)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram, 2017 års Aktierelaterade Incitamentsprogram (”Programmet”). Programmet, som föreslås omfatta cirka 27 ledningspersoner i AddLife-koncernen, innebär att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av Bolagets återköpta aktier av serie B i Bolaget och att deltagarna efter två år erhåller en viss subvention på erlagd premie för optionerna.

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 215 000 av Bolagets återköpta aktier av serie B för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar).

Förslaget har beretts av Bolagets ersättningsutskott i samråd med Bolagets styrelse. Beslutet att föreslå Programmet för årsstämman har fattats av styrelsen. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av Programmet.

Programmet har följande huvudsakliga villkor:

a)    Antalet köpoptioner att utgivas ska vara högst 215 000, motsvarande cirka 0,9 procent av totala antalet aktier och cirka 0,6 procent av totala antalet röster i Bolaget (av Bolaget innehavda aktier medräknade). Varje köpoption berättigar till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B (”Aktie”) i Bolaget under perioden från och med den 16 juni 2020 till och med den 28 februari 2021. Förvärv av Aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.
b)    Förvärvspriset för Aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets Aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 30 maj 2017 till och med den 12 juni 2017.
c)    Rätt att förvärva köpoptionerna ska tillkomma koncernledningen och ytterligare cirka 22 ledningspersoner i AddLife-koncernen vilka har direkt möjlighet att påverka koncernens resultat. VD ska erbjudas högst 30 000 köpoptioner, övriga i koncernledningen ska erbjudas högst 20 000 köpoptioner per enskild person och övriga ledningspersoner ska erbjudas lägst 4 000 köpoptioner.
d)    Om tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner ska sådana ej förvärvade köpoptioner fördelas pro rata mellan tilldelningsberättigade som skriftligen anmält intresse av att förvärva ytterligare köpoptioner. Tilldelningsberättigad person kan på detta sätt inte komma att förvärva mer än ytterligare 30 procent av det ursprungligen erbjudna antalet köpoptioner.
e)    Styrelsen ska slutligt fastställa fördelning enligt de principer som anges i punkt c) och d) ovan, samt hur många köpoptioner som anställda inom respektive kategori ska erbjudas att förvärva.
f)    Anmälan om förvärv av köpoptionerna ska ske senast den 15 juni 2017.
g)    Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black & Scholes-modellen. Mätperioden för beräkningen av optionspremien ska baseras på det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets Aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 5 juni 2017 till och med den 12 juni 2017.
h)    Utgivande av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser. Styrelsen ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar av Programmet som föranleds av tillämpliga utländska lagar och regler.
i)    Köpoptionerna är fritt överlåtbara.
j)    Antal Aktier som köpoptionerna berättigar till förvärv av, samt lösenkursen, kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Tidpunkten för överlåtelse av Aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion eller liknande åtgärder.
k)    I syfte att uppmuntra till deltagande i Programmet kan en subvention betalas ut motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker i så fall under maj 2019.
l)    Bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till Bolaget. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet. Återköp av köpoptioner kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i bolaget är förbjuden enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen), eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.
m)    Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Programmet.

Kostnaderna för Programmet utgörs av den under maj 2019 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgifter, uppskattas till cirka 4,2 MSEK efter bolagsskatt (räknat på marknadsförutsättningarna den 18 april 2017). Mot subventionen svarar den optionspremie på totalt cirka 4,1 MSEK som Bolaget erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna (räknat på marknadsförutsättningarna den 18 april 2017), varför Programmet inte innebär någon nettobelastning på Bolagets eget kapital.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och styrelsens motiv för genomförandet av Programmet är att ledningspersoner inom AddLife-koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och Bolagets aktieägare. Avsikten med Programmet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i Bolaget. Programmet förväntas vidare skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till AddLife-koncernen, tillhandahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och ledningspersonernas intressen. De ledningspersoner som omfattas av programmet är den grupp som, i en i övrigt starkt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultateffekter genom samarbeten mellan koncernens dotterbolag. Mot bakgrund härav anser styrelsen att införandet av Programmet har en positiv effekt på AddLife-koncernens fortsatta utveckling och att Programmet är till fördel för både aktieägarna och Bolaget.

Bolaget har ett långsiktigt incitamentsprogram sedan tidigare, 2016 års aktierelaterade incitaments program.

I 2016 års program är 230 000 köpoptioner utestående vilka berättigar till förvärv av 230 000 Aktier i Bolaget. Lösenkursen för dessa köpoptioner är fastställd till 148,10 SEK per Aktie och lösenperioden omfattar tiden från och med 17 september 2018 till och med den 28 februari 2019. Samtliga underliggande 230 000 Aktier i Bolaget i utestående köpoptioner motsvaras i sin helhet av redan återköpta Aktier i Bolaget.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 16 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

17.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med börsens regelverk till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av Bolaget innehavda egna aktier av serie B på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandet är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier. Genom innehav av egna aktier säkerställs även Bolagets åtagande i det aktierelaterade incitamentsprogram som beslutades om vid årsstämman 2016 samt det aktierelaterade incitamentsprogram som föreslås enligt punkt 16 ovan.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 17 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIER OCH RÖSTER
Bolaget har totalt utgivit 24 617 093 aktier, av vilka 1 011 766 är aktier av serie A och
23 605 327 är aktier av serie B, varav Bolaget innehar 230 000. Det totala antalet röster, efter avdrag av de aktier Bolaget innehar, är 33 492 987. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.


AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan påverka bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9b, 15 (inklusive styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen och ersättningsutskottets utvärdering av incitamentsprogram och tillämpning av de av årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare), 16 och 17 (inklusive styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen) i dagordningen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast måndagen den 8 maj 2017 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Dessa handlingar kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida från samma tidpunkt. Valberedningens förslag och motiverade yttranden samt uppgifter om samtliga föreslagna styrelseledamöter hålls tillgängligt på bolagets hemsida från dagen för utfärdande av kallelsen.
Stockholm i april 2017

Styrelsen
AddLife AB (publ)
AddLife AB, Box 3145, 103 62 Stockholm Tel +46 (0)8-420 038 30, www.add.life, info@add.life


AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 600 anställda i ett 35-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,0 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.