AddLifes företrädesemission fulltecknad

28.04.2016 - 08:30

AddLife AB:s (publ) (”AddLifes”) nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare har fulltecknats. Teckningsperioden i företrädesemissionen löpte ut den 25 april 2016. Den slutliga sammanräkningen visar att 199 360 aktier av serie A och 4 667 229 aktier av serie B, motsvarande cirka 98,8 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter.

Återstående 2 993 aktier av serie A och 53 836 aktier av serie B som ej tecknats med stöd av teckningsrätter har tilldelats de som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter i enlighet med de principer som anges i prospektet. Tilldelning av aktier som ej tecknats med stöd av teckningsrätter har endast skett till de som tecknat aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt. Intresset för företrädesemissionen har varit stort och som ett resultat av detta blev företrädesemissionen övertecknad med 69,6 procent.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter sker omkring den 28 april 2016 genom utskick av avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan, omkring den 3 maj 2016. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Genom företrädesemissionen kommer AddLife att tillföras cirka 300 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Till följd av företrädesemissionen kommer AddLifes aktiekapital att öka med 10 029 188,97 kronor till 50 145 950,97 kronor. Antalet aktier kommer att öka med totalt 4 923 418 stycken, varav 202 353 nya aktier av serie A och 4 721 065 nya aktier av serie B, till sammanlagt 24 617 093 aktier, varav 1 011 766 aktier av serie A och 23 605 327 aktier av serie B.

Nya aktier av serie A och serie B som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 29 april 2016, och de nya aktierna av serie B förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 3 maj 2016. De aktier av serie B som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 9 maj 2016.

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23

Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AddLife. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i AddLife har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 425 anställda i ett 25-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 1,7 miljarder SEK. AddLife-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument och/eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016 kl. 08.30 (CET).

Mer information finns tillgänglig på www.add.life.