Pressmeddelande

AddLife offentliggör tilläggsprospekt

05.04.2016 - 17:15

Styrelsen i AddLife AB (publ) (”AddLife”) fattade den 30 mars 2016 beslut om villkoren i företrädesemissionen i AddLife (”Emissionen”). Villkoren offentliggjordes samma dag genom ett pressmeddelande. Beslutet om villkoren i Emissionen samt förvärven av V-Tech AB och Esthe-Tech AB och undertecknandet av avtal om att representera Leica Biosystems i Sverige och Danmark, vilket kommunicerats genom pressmeddelanden den 17 mars 2016 respektive 4 april 2016, har föranlett upprättandet av ett tilläggsprospekt. Tilläggsprospektet har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.add.life, samt på Handelsbankens hemsida, www.handelsbanken.se/investeringserbjudande.

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare i samband med Emissionen. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

Stockholm den 5 april 2016

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Kristina Willgård, VD, [email protected], +46 70 510 12 23

Martin Almgren, CFO, [email protected], +46 70 228 15 45

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i AddLife. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i AddLife sker endast genom det prospekt som AddLife offentliggjort den 15 mars 2016.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i AddLife har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 425 anställda i ett 25-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 1,7 miljarder SEK. AddLife-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2016 kl. 17.15 (CET).