Ändring av antalet aktier och röster i AddLife AB (publ)

28.02.2019 - 10:00

Det totala antalet aktier och röster i AddLife AB (publ), org. nr. 556995-8126, (”AddLife”) har under februari, till följd av att aktierna som emitterats i AddLifes företrädesemission har registrerats av Bolagsverket den 25 februari 2019, ökat med 142 901 A-aktier och 3 357 585 B-aktier, totalt 3 500 486 aktier och 4 786 595 röster.
Per den 28 februari 2019 uppgår det totala antalet röster i AddLife till 38 990 303. Det totala antalet registrerade aktier i AddLife uppgår per samma datum till 28 598 300 aktier, varav 1 154 667 A-aktier och 27 443 633 B-aktier.

Stockholm den 28 februari 2019
AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 (0)705 10 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 (0)702 28 15 45

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science-branschen som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till såväl privat som offentlig sektor, huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 900 anställda i ett 40-tal operativa dotterbolag. Koncernen omsätter idag cirka 2,5 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 februari 2019 kl.10:00 (CET)