Aktierelaterat incitamentsprogram

19.06.2017 - 18:00

Det av årsstämman 2017 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar ca 27 ledningspersoner om maximalt 215 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats.
Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 13,70 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärde enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black-Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 222,50 SEK motsvarande 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 30 maj till och med 12 juni 2017. Varje köpoption berättigar till förvärv av en återköpt aktie av serie B under perioden från och med den 16 juni 2020 till och med den 28 februari 2021.

Stockholm den 19 juni 2017
AddLife AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, kristina.willgard@add.life, +46 70 510 12 23
Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45
www.add.life

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 600 anställda i ett 35-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,0 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.
Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 juni 2017 kl. 18:00 (CET).