Medarbetarna är vår viktigaste resurs

AddLife-koncernen präglas av en stark entreprenörskraft med engangerade medarbetare som drivs av att utveckla både sig själva och företaget de arbetar på. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och AddLife lägger stor vikt vid trygga anställningsformer, god arbetsmiljö och individuella utvecklingsmöjligheter.

Uppförandekod och kärnvärden

AddLifes uppförandekod är fundamentet i vårt hållbarhetsarbete. Tillsammans med våra kärnvärden – Enkelhet, Ansvarstagande, Engagemang, Nytänkande – är uppförandekoden grunden för hur AddLifes medarbetare ska agera i det dagliga arbetet. Det ger vägledning om hur vi uppträder och gör affärer samt hur vi ska se på våra relationer med världen omkring oss. Uppförandekoden omfattar alla AddLifes dotterbolag och samtliga medarbetare. 

Nytänkande hjälper oss att utveckla våra arbetsmetoder

Torill Wertebach och Catherine Pettersen, Marknad Bergman Diagnostika AS Norge

Världen förändras och utvecklas snabbt, både tekniskt och digitalt. Under covid-19-pandemin har det blivit ännu viktigare att hålla kontakt digitalt med kunder och leverantörer. Just därför har vi börjat använda oss av metoden Smarketing som effektivt kopplar ihop kompetenser inom sälj och marknadsföring. Nytänkande är ett av våra kärnvärden och ska genomsyra allt från organisations- och produktutveckling till nya sätt att nå kunderna.

AddLife Academy

Företagskultur och affärsmannaskap

Vår egen affärsskola, AddLife Academy, är en nyckel till framgång och central för utvecklingen av medarbetarna och därmed utvecklingen av hela koncernen. Här bygger vi vår
gemensamma värdegrund och säkerställer kompetensförsörjningen inom AddLife-koncernen. AddLife Academy ger oss ett forum där vi kan bygga interna nätverk som är viktiga för
utveklingen. Det gör oss mer konkurrenskraftiga och därmed ökar koncernens lönsamhet. Under kursen Vision och företagsfilosofi förankras företagskulturen och grundläggande affärsmannaskap. Vi går till exempel noggrant igenom våra kärnvärden och vår uppförandekod. Det fastställs hur vi gör affärer och hur vi agerar i vardagen. Vidare utbildas alla medarbetare i hur AddLife ser på ekonomisk hållbarhet och vi går igenom våra grundläggande krav på tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling.

AddLife Academy är till för alla medarbetare. Vi har haft 1 680 kursdeltagare sedan starten 2016. I samband med förvärv och vid anställning går alla nya medarbetare kursen i
Vision och företagsfilosofi. Under 2019 utbildades bland andra all personal, från alla 13 länder, från nyförvärvade Biomedica i Vision och företagsfilosofi. Dessutom erbjuder vi utbildningar inom försäljning, förhandlingsteknik, ledarskap samt skräddarsydda utbildningar i marknadsföring, service och ekonomi. Utbildningsutbudetutvecklas och utvidgas varje  år i takt med att koncernen växer och nya kompetenser adderas till bolagen. Allt för att ta till vara på och utveckla kompetens och engagemang inom koncernen.

Ledarskapsutbildningen gav mig effektiva verktyg

Maja Kovač MD, Landschef Biomedica Kroatien

Den digitala ledarskapsutbildningen var jätteinspirerande. Jag fick handfasta tips på hur jag kan identifiera förbättringsområden så som processer och hur jag strukturerar det praktiska arbetet. Utbildningen har gjort mig mer effektiv som ledare, dessutom fick jag bra och enkla verktyg för att förbättra kommunikationen inom mitt team. Det är enkelt; börja med att förklara vad som ska göras, beskriv hur och förklara varför – då blir dina medarbetare motiverade!