Vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv

Hållbarhetsarbete

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science och har en entreprenörsdriven affärsmodell med självständiga dotterbolag. 

Vår verksamhet bedrivs enligt riktlinjen långsiktig sund utveckling. Förutom ekonomiska krav, mål och riktlinjer ska affärsverksamheten bedrivas med höga krav på integritet och etik. Vi fäster därför ett stort värde vid att agera professionellt, ärligt och etiskt korrekt. Vi stödjer FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och vår Uppförandekod är baserad på dessa principer. 

Vi följer som ett minimum samtliga gällande lagar och regler och kommer vid behov även införa normer som följer uppförandekoden, där existerande lagar och regler inte ligger i linje med dess mål. Vi förväntar oss att leverantörer i sin verksamhet har kännedom om och som ett minimikrav följer den nationella lagstiftningen i de länder där de bedriver sin verksamhet.

Dialog med våra intressenter

Under 2017 genomförde AddLife en intressentdialog med efterföljande analys över vilka aspekter inom hållbarhetsområdet som är väsentligast för oss och var vår påverkan är som störst. Intressentdialogen och väsentlighetsanalysen gav oss svar på vilka hållbarhetsfrågor som bolagets intressenter betraktar som mest betydelsefulla och således vad vi ska prioritera i vårt hållbarhetsarbete.

Vi fokuserar på att vara en anvarsfull arbetsgivare och hållbar leverantör.

Vid många offentliga upphandlingar är det höga krav på att vi ligger långt framme inom hållbarhetsområdet. Det är ett affärskrav. Hållbarhetsfrågorna är helt enkelt en naturlig del i vår affärsnytta.

Kristina Willgård, VD och koncernchef AddLife

Ett ansvarsfullt bolag

Det är av stor betydelse att AddLifes affärsverksamhet bedrivs utifrån såväl höga företagsekonomiska krav och mål som höga krav på etik och moral. Genom att kontinuerligt förbättra hållbarheten i vår affär, kan vi bli en mer professionell partner för en allt mer krävande omvärld. Hos oss står affärsnytta och hållbarhet inte i konflikt med varandra – utan stöder varandra. Vi tar ansvar för att bidra till en hållbar utveckling både inom bolaget och i samhället i stort.

Aktiviteter 2017

  • AddLifes första medarbetarundersökning
  • Väsentlighetsanalys med utvalda intressenter
  • Implementering av AddLifes kärnvärden

Utblick 2018

Naturligtvis kommer AddLife arbeta vidare med såväl små som stora hållbarhetsfrågor. Följande områden kommer att vara prioriterade under 2018 i vårt hållbarhetsarbete:

  • Under Q1 2018 kommer vi att genomföra en leverantörsutvärdering för att kartlägga hållbarhetsrisker i AddLifes leverantörsled.
  • Vi kommer att lyfta fram och stärka hållbarhetsfrågorna genom bland annat ökat fokus på vår uppförandekod och diskriminering i de kurser som våra medarbetare går inom AddLife Academy.
  • Vi kommer att skapa en Whistleblower-funktion för att säkerställa att våra medarbetare och andra intressenter får en möjlighet att informera om allvarliga oegentligheter inom AddLife-koncernen.
  • Utifrån 2017 års medarbetarundersökning kommer vi att tydliggöra utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare genom att införa en ledarskapsutbildning och bredda kursutbudet inom AddLife Academy.

Självklart kopplar vi ihop hållbarhetsansvaret med affärsnyttan

Eva Lundberg, Kvalitets- och miljöansvarig Mediplast Sverige

Jag tycker verkligen att ansvarstagande präglar vardagen här. I mitt jobb ingår bland annat hållbarhetsfrågor, där det är mycket viktigt att uppfylla kundernas krav. Vi måste hela tiden försäkra oss om att våra produkter följer alla kvalitets- och miljökrav och att leverantörerna lever upp till vår uppförandekod. Det helhjärtade ansvar vi tar inom hållbarhetsområdet påverkar ju i slutändan affärsnyttan för hela bolaget.

Uppförandekod

LADDA NER

Hållbarhetsrapport

LADDA NER