Hållbarhet

Hållbarhet – en del av vår vardag

Frågor som rör miljömässiga, sociala och etiska ansvarstaganden är viktiga för AddLife. Vår uppförandekod – Code of Conduct – behandlar relationen till medarbetare, kunder, leverantörer, samhälle och miljö. VD i varje enskilt dotterbolag ansvarar för att det löpande arbetet sker enligt uppförandekoden.

Syftet med AddLifes hållbarhetsarbete är:

  • att det ska leda till en kontinuerligt hållbar och lönsam utveckling för dotterbolagen.
  • att vi totalt sett ska bidra till en hållbar utveckling av samhället.
  • att göra bolaget mer attraktiv som affärspartner för kunder och som arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare.

Vi tar vårt ansvar

För AddLife är det självklart att vi agerar affärsetiskt, miljömässigt och tar ett socialt ansvar. Hållbarhetsaspekterna är en naturlig del av vardagen och ryms under ett av våra kärnvärden – ansvarstagande. Under 2016 påbörjade AddLife ett internt arbete för att stärka oss ytterligare som ett hållbart bolag. Bland annat förankrade vi vår Code of Conduct hos medarbetarna i dotterbolagen och utarbetade också medarbetar- och leverantörsundersökningar för att få svar på vad vi kan förbättra. Vi har nu byggt ett grundfundament för vårt hållbarhetsarbete och fortsätter nu arbetet med att strukturera och förbättra våra insatser på området.

Ett aktivt miljöarbete

AddLifes dotterbolag ägnar sig i huvudsak åt handel och verksamheten har en begränsad direkt miljöpåverkan. Inom koncernen bedriver vi ett aktivt miljöarbete för att minska den generella miljöpåverkan. Fjorton av de 30 operativa dotterbolagen är certifierade enligt ISO 9001 eller motsvarande. De svenska dotterbolagen är anslutna till REPA-registret och motsvarande gäller för våra dotterbolag i övriga länder. Det innebär att vi har producentansvar för att ta hand om vårt avfall på ett miljömässigt säkert sätt även efter kundens användning av produkterna.
Vi arbetar också löpande med förbättringsåtgärder inom övriga områden som vi kan påverka, exempelvis kommer cirka 80 procent av den el som används inom koncernen från förnyelsebara källor.

Code of Conduct

AddLifes verksamhet ska bedrivas långsiktigt och med sund utveckling. Förutom företagsekonomiska krav, mål och riktlinjer har vi också höga krav på integritet och etik. Därför är det viktigt att vi alltid agerar professionellt, ärligt och etiskt korrekt. Vi stödjer FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag och vår uppförandekod – Code of Conduct – bygger på dessa principer. Uppförandekoden gäller såväl i vår egen verksamhet som i relationen med våra leverantörer. AddLifes långsiktiga mål är att samtliga leverantörer till våra dotterbolag ska leva upp till uppförandekoden.

Det viktiga för oss vad gäller hållbarhet, är hur vi agerar och säkerställer att vi verkligen tar vårt ansvar.

Kristina Willgård, VD och koncernchef AddLife