Vår verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv

Hållbarhetsarbete

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science och har en entreprenörsdriven affärsmodell med självständiga dotterbolag. 

Vår verksamhet bedrivs enligt riktlinjen långsiktig sund utveckling. Förutom ekonomiska krav, mål och riktlinjer ska affärsverksamheten bedrivas med höga krav på integritet och etik. Vi fäster därför ett stort värde vid att agera professionellt, ärligt och etiskt korrekt. Vi stödjer FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och vår Uppförandekod är baserad på dessa principer. 

Vi följer som ett minimum samtliga gällande lagar och regler och kommer vid behov även införa normer som följer uppförandekoden, där existerande lagar och regler inte ligger i linje med dess mål. Vi förväntar oss att leverantörer i sin verksamhet har kännedom om och som ett minimikrav följer den nationella lagstiftningen i de länder där de bedriver sin verksamhet.

Intressentdialog

AddLifes viktigaste intressenter är aktörer som påverkas av och påverkar verksamheten. De viktigaste är kunder, medarbetare, leverantörer och samarbetspartners samt ägare.

Väsentliga frågor

Under 2017 genomförde AddLife med hjälp av externt konsultstöd en intressentdialog med efterföljande väsentlighetsanalys. Representanter för kunder, leverantörer och ägare intervjuades om AddLifes hållbarhetsarbete och ombads prioritera de viktigaste hållbarhetsaspekterna. Dessutom genomfördes en dialog med utvalda medarbetare samt en workshop med koncernledningen. Syftet med undersökningen var att utveckla bolagets hållbarhetsarbete och skapa en grund för hållbarhetsrapporteringen. Intressenternas förväntningar och krav i kombination med områdenas betydelse för affärsverksamheten, inklusive
faktisk möjlighet att påverka, visade att aspekterna nedan är de som är mest väsentliga för AddLife. Aspekterna och de hållbarhetsmål som är kopplade till dem är gemensamma för koncernen. Utöver dessa kan respektive dotterbolag sätta upp och implementera egna lokala mål. Inget behov av en ny väsentlighetsanalys har identifierats för 2018.

Intressentdialogen pågår kontinuerligt och AddLife strävar efter att den ska vara långsiktig och transparent. Utifrån dialogen kartläggs de mest väsentliga frågorna som underlag till väsentlighetsanalysen.

  • Med kunderna sker dialogen löpande bland annat i form av möten, dagliga kontakter, support, utbildning, rådgivning, krav vid upphandlingar, seminarier, mässor och kundenkäter.
  • Med leverantörer och samarbetspartner sker dialogen till exempel vid upphandlingar, leverantörsutvärdering och möten.
  • Med medarbetarna sker daglig kontakt i samarbeten och projekt, arbetsplatsmöten, chefsmöten och internutbildning, samt mer strukturerat i form av utvecklingssamtal och medarbetarundersökningar.
  • Aktieägarna är de som ytterst beslutar om AddLifes styrning, vilket sker på bolagsstämman. Där ges också den enskilda aktieägaren möjlighet att ställa frågor till styrelse och ledning.

Aktieägare får även information via hemsida, årsredovisning, kvartalsrapporter, investerarmöten och analytikerträffar.

Inom AddLife är hållbarhetsarbetet prioriterat – inte för att vi tvingas till det – utan för att vi känner ansvar mot såväl kunder, medarbetare som samhället i stort.

Kristina Willgård, VD och koncernchef AddLife

Ett ansvarsfullt bolag

Det är av stor betydelse att AddLifes affärsverksamhet bedrivs utifrån såväl höga företagsekonomiska krav och mål som höga krav på etik och moral. Genom att kontinuerligt förbättra hållbarheten i vår affär, kan vi bli en mer professionell partner för en allt mer krävande omvärld. Hos oss står affärsnytta och hållbarhet inte i konflikt med varandra – utan stöder varandra. Vi tar ansvar för att bidra till en hållbar utveckling både inom bolaget och i samhället i stort.

Aktiviteter 2018

  • AddLifes första leverantörsutvärdering genomfördes
  • Stärkt fokus på uppförandekod och diskriminering inom AddLife Academy
  • Implementering av visselblåsar-funktion
  • Ledarskapsutbildning och breddat kursutbud i AddLife Academy

Utblick 2019

Naturligtvis kommer AddLife arbeta vidare med såväl små som stora hållbarhetsfrågor. Följande områden kommer att vara prioriterade under 2019 i vårt hållbarhetsarbete:

  • Under 2019 kommer uppförandekoden att vara i fortsatt fokus, bland annat genom att integreras som en fördjupning i kursen sälj 1 i AddLife Academy.
  • Som alltid i samband med förvärv, kommer alla nya medarbetare att genomgå kursen Vision och företagsfilosofi i AddLife Academy.

Självklart kopplar vi ihop hållbarhetsansvaret med affärsnyttan

Eva Lundberg, Kvalitets- och miljöansvarig Mediplast Sverige

Jag tycker verkligen att ansvarstagande präglar vardagen här. I mitt jobb ingår bland annat hållbarhetsfrågor, där det är mycket viktigt att uppfylla kundernas krav. Vi måste hela tiden försäkra oss om att våra produkter följer alla kvalitets- och miljökrav och att leverantörerna lever upp till vår uppförandekod. Det helhjärtade ansvar vi tar inom hållbarhetsområdet påverkar ju i slutändan affärsnyttan för hela bolaget.

Uppförandekod

LADDA NER

Hållbarhetsrapport

LADDA NER