AddLife ur ett hållbarhetsperspektiv

AddLifes vision är att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science. Vi står för ett ansvarsfullt företagande där hållbarhet är en integrerad del av affärsnyttan. Vi tar vårt ansvar för hållbarhet genom hela leveranskedjan som arbetsgivare, producent och distributör samt marknadsaktör.

Pandemin påskyndar hållbarhetsarbetet

Eva Lundberg, QA/RA Manager Mediplast Sverige

Pandemin har gjort oss mer digitaliserade och därmed mer hållbara. Vi reser inte i onödan och de flesta möten sker digitalt. Vi på QA/RA på Mediplast ansvarar för att produkterna håller rätt kvalitet och att vi följer lagar och förordningar. Under pandemin blev vi tvungna att ställa om vårt arbetssätt. Till och med kvalitetsrevision utförs numera digitalt där vi filmar för att kunna göra en bedömning i realtid. Jag tror att vi kommer behålla många av de nya vanorna även efter pandemin, då de effektiviserar vårt arbete avsevärt.

Hållbar leveranskedja

Vi arbetar med globala leverantörer som har sin produktion över hela världen. Ambitionen är att vi ska ta ansvar genom hela leveranskedjan från tillverkning till slutkund. Då vi som distributör endast har en indirekt miljöpåverkan är det viktigt för oss att  vara en tydlig kravställare gentemot våra leverantörer. Tack vare våra långa och väletablerade leverantörsrelationer har vi också möjlighet att ställa höga krav på material och hållbar produktion i alla led. I de fall vi själva agerar producent kan vi  kontrollera leveranskedjan i detalj.

Dotterbolagen ansvarar för hemtagning och leverans av produkterna de säljer. Därför är en effektiv logistik och lagerhantering nödvändig vilket bidrar både till en lägre miljöpåverkan och en ökad lönsamhet. Varje enskild medarbetares engagemang gör AddLifes framgångar möjliga. Vi lägger stort fokus på att samtliga medarbetare ska utvecklas, utmanas och må bra och vi som arbetsgivare tar ansvar för att skapa en bra och säker arbetsmiljö. Vi vill attrahera och behålla medarbetare som står bakom våra kärnvärden och vår uppförandekod, och som har rätt kompetens för att utveckla vår verksamhet. Våra medarbetare utbildas kontinuerligt i företagskultur och affärsmannaskap via kursutbudet inom AddLife Academy.

För oss som marknadsaktör är det viktigt att ta etiskt ansvar för våra affärer. Alla våra medarbetare ska känna till vår uppförandekod och vi förväntar oss att våra leverantörer följer internationellt erkända principer för antikorruption, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. Efterlevnad av uppförandekoden utvärderas i pågående avtalsrelationer.

Intressentdialog

AddLifes viktigaste intressenter är kunder, medarbetare, leverantörer och ägare. Vi för löpande dialog med dessa parter vilket ger oss viktig information som används vid både affärs- och hållbarhetsutveckling.

Under 2017 genomförde AddLife en intressentdialog med efterföljande väsentlighetsanalys. Syftet med undersökningen var att utveckla bolagets hållbarhetsarbete och skapa en grund för hållbarhetsrapporteringen. Intressenternas förväntningar och krav  i kombination med områdenas betydelse för affärsverksamheten, inklusive faktisk möjlighet att påverka, hjälpte oss identifiera åtta väsentliga hållbarhetsaspekter. Baserat på dessa har vi identifierat sex av 17 av FN:s globala mål för en hållbar utveckling som vi jobbar aktivt med.

Vi har delat in dessa i tre fokusområden; ansvarsfull arbetsgivare, ansvarsfull distributör och producent samt ansvarsfull marknadsaktör. Dessa fokusområden utgör basen för vårt hållbarhetsarbete och är gemensamma för koncernen.

FN:s globala mål för en hållbar utveckling

 • Mål 5 – Jämställdhet
 • Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 10 – Minskad ojämlikhet
 • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ett ansvarsfullt bolag

Life Science-branschen präglas av höga krav på produktsäkerhet och regelefterlevnad. I Europa regleras medicintekniska produkter av EU-direktiv och förordningar. Innan produkterna får marknadsföras i Europa måste de CE-certifieras. För  AddLife är hållbarhet en självklar och naturlig del av affärsnyttan. Hållbarhetsarbetet säkerställer koncernens långsiktiga intjäningsförmåga, tillväxt, samhällsansvar och konkurrenskraft.

Verksamheten bedrivs enligt koncernens grundläggande  krav på tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling. Tillsammans med uppförandekoden  och kärnvärdena; enkelhet, ansvarstagande, engagemang och nytänkande är detta grunden för hur AddLifes medarbetare agerar i det dagliga arbetet

Förutom ekonomiska krav och riktlinjer ska affärsverksamheten bedrivas med hög integritet, moral och etik. På AddLifeanser vi att affärer skapas av människor och goda relationer.

GENOMFÖRDA AKTIVITETER UNDER 2020

 • Genomförd medarbetarundersökning
 • Implementering av åtgärder identifierade i förra årets medarbetarundersökning
 • Digitaliserat delar av kursutbudet i AddLife Academy
 • Ny kurs i AddLife Academy inom offentlig upphandling
 • Nytt utbildningsmaterial avseende hållbarhet har tagits fram till AddLife Academy
 • Upphandlat gemensam plattform för IT
 • Frakt- och logistikprojekt för att effektivisera transporter och minska utsläppen

UTBLICK MOT 2021

 • Proaktivt arbeta mot diskriminering via ledarutbildning och AddLife Academy
 • Fortsätta digitaliseringen av kursutbudet inom AddLife Academy
 • Påbörja implementering av koncerngemensam IT-plattform
 • Genomföra medarbetarundersökning
 • Utveckla processen för utvärdering av nya leverantörer
 • Geografisk kartläggning av leverantörskedjan
 • Uppdaterad miljöbilspolicy
 • Uppdatering av AddLifes uppförandekod
 • Alla nya medarbetare kommer att utbildas i uppförandekoden
 • Fortsatt ISO-certifiering av våra bolag

Uppförandekod

LADDA NER

Hållbarhetsrapport

LADDA NER