Förvärv

Vi bygger värde genom att köpa bolag

Förvärv av världsledare inom materialvetenskap

I december 2016 förvärvades Biolin Scientific AB, som är en ledande nordisk utvecklare och tillverkare av analysinstrument för materialanalys inom nanoteknik. Verksamheten har en attraktiv produktportfölj och är världsledande inom materialvetenskap. Bolaget har under flera år haft en stark internationell tillväxt med god lönsamhet. Kunderna finns huvudsakligen inom forskning över hela världen. Biolin Scientific har global försäljning via egna dotterbolag i USA, England och Kina och dessutom via distributörer. Forskningen och tillverkningen sker i Sverige och Finland. Förvärvet innebär en ytterligare internationell expansion för AddLife utanför Norden. Under 2016 tog Labtech dessutom över Leica Biosystems verksamhet i Sverige och Danmark och integrerade verksamheten i våra befintliga bolag.

Förvärv för Medtech under 2016

AddLife förvärvade följande bolag 2016 för att bredda och optimera produktportföljen inom Medtech:

  • V-Tech AB som marknadsför produkter inom kirurgi, med specialitet inom kärlkirurgi.
  • Esthe-Tech AB som erbjuder specialprodukter för estetik- och plastkirurgi.
  • Svan Care AB som utvecklar, designar och marknadsför hjälpmedel inom det starkt växande framtidsområdet hemsjukvård.
  • Efter räkenskapsårets slut förvärvades Techno Medica AB, en svensk ledande distributör av enterala nutritionsprodukter samt Hepro-gruppen som är en av de ledande aktörerna på den norska hemvårdsmarknaden.
  • Förutom förvärven tecknade Mediplast AB ett avtal om att representera Medline avseende all försäljning och support i Norden. Medline är världens största privatägda bolag inom medicinsk utrustning.

Vi utvecklar ditt bolag genom aktivt ägande

AddLife letar alltid efter nya Life Science-bolag som kan förstärka Bolagets befintliga verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande nischpositioner. Tillväxt genom förvärv är en viktig och central del i affärs- och organisationsutvecklingen inom AddLife och den framtida tillväxten förväntas delvis uppnås genom fortsatta företagsförvärv.

Förvärv för vidareutveckling

AddLife förvärvar lönsamma, välskötta bolag för att behålla och vidareutveckla dem långsiktigt. De nya bolagen, av vilka många ofta är grundar- och entreprenörsledda, tillför närvaro på nya marknadssegment, kompletterande leverantörer samt kompetenta medarbetare med en stark känsla för entreprenörskap.

För många grundare, som vill sälja sitt Bolag, erbjuder AddLife ett attraktivt alternativ då Bolagets decentraliserade affärsmodell innebär att bolagen fortsatt bedrivs självständig inom ramen för AddLifes styrning.

Omfattande erfarenhet av företagsköp

AddLife har genom åren förvärvat och integrerat många bolag och ur dessa erfarenheter har det vuxit fram en tydlig och framgångsrik process för integrering och utveckling av förvärvade bolag.

Vägen till ett för både köpare och säljare lyckosamt förvärv kan mycket väl ta flera år, vilket minimerar risken och ökar förutsättningarna för att parterna och nyckelmedarbetarna ska vara nöjda med utfallet. I varje förvärvsprocess utvärderas bolaget enligt en rad förvärvskriterier som, när de är uppfyllda, ger goda förutsättningar för vidareutvecklig inom AddLife. Dotterbolag, som i regel är helägda, fortsätter oftast verksamheten under eget varumärke, men inympas i AddLifes företagskultur och modell för finansiell styrning. I samband med förvärvet implementeras AddLifes styrmodell i det nya dotterbolaget. Det innebär att  ny styrelse utses i bolaget och bolags- och verksamhetsstyrningen förändras i enlighet med AddLifes modeller och verktyg.