Småskalighet i stor skala

AddLife utvecklar och förvärvar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science. Vi ska uppnå en långsiktig lönsam tillväxt genom att kontinuerligt utveckla vår affär och organisation.

AddLife förenar det stora bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap. Moderbolaget agerar som aktiv ägare med fokus på att varje dotterbolag utvecklas och ökar sin lönsamhet. Dotterbolagen ansvarar för sin egen affärsverksamhet inom ramen för de krav som koncernen ställer på tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling.

En helhet som fungerar

Vi kombinerar dotterbolagens fördelar som flexibilitet, personlighet och effektivitet med AddLifes samlade resurser, nätverk och industriella kompetens. På så sätt kan koncernen optimera långsiktig tillväxt och lönsamhet. Vår decentraliserade bolagsstruktur medför dessutom ett lägre beroende av enskilda kunder och leverantörer.

Dotterbolagen ansvarar för sina affärer

AddLife-koncernen består av moderbolaget AddLife AB och 43 operativa dotterbolag. Moderbolaget bidrar med finansiell stabilitet, resurser och verktyg som gör det enklare och effektivare för våra dotterbolag att bedriva verksamhet. Som exempel kan nämnas affärsskolan – AddLife Academy – som alla våra medarbetare deltar i.
Labtech och Medtech är våra två affärsområden. Inom dessa kombinerar dotterbolagen entreprenöriellt affärsmannaskap med individuellt ansvarstagande. Vår decentraliserade organisation och  entreprenörskultur är en viktig konkurrensfördel för AddLife-koncernen. Varje dotterbolag har sin egen VD som ansvarar fullt ut för sina affärer inom de givna ramar och krav som moderbolaget ställer på verksamheten. De grundläggande krav moderbolaget ställer är att dotterbolagen ska ha tillväxt, visa lönsamhet och bedriva hållbar utveckling. Moderbolaget styr dotterbolagen genom aktivt styrelsearbete för att de ska nå koncernens finansiella mål avseende resultattillväxt och lönsamhet.

Oberoende distributör med många samarbeten

AddLifes dotterbolag samarbetar med ett flertal strategiska leverantörer. Vår ambition är att ha nära samarbeten med ledande globala leverantörer inom våra nischområden i samtliga länder.
Genom åren har vi utvecklat långsiktiga relationer och partnerskap som gjort det möjligt för oss att etablera ledande marknadspositioner inom vissa marknadsnischer. Som oberoende aktör och distributör kan vi erbjuda kundanpassade lösningar som kan vara en kombination av produkter från flera av AddLifes drygt 1 400 leverantörer.

Marknadsledande inom utvalda nischer

Life Science-marknaden är stor och relativt fragmenterad och AddLife har totalt sett små marknadsandelar. Vi verkar inom ett flertal attraktiva nischer inom olika produktsegment och har etablerat en stabil och växande försäljning inom dessa. Idag är vi marknadsledare i ett flertal specifika nischområden inom biomedicinsk forskning och laboratorieanalys, diagnostik, till exempel blodgasanalys, samt medicinteknik, till exempel öron-näsa hals.

Kunderna finns i våra operativa dotterbolag

AddLife som bolag har inga egna kundrelationer, utan alla kundkontakter och affärsförbindelser med kunder sker i våra 43 operativa dotterbolag. Våra kunder finns såväl inom privat som offentlig sektor; framförallt sjukhus, laboratorier inom sjukvård, forskning, universitet, högskolor samt läkemedels- och livsmedelsindustrin. Den absoluta majoriteten finns inom
den offentliga sektorn där försäljning sker genom offentlig upphandling.