Affärsmodell

Fokus på långsiktig tillväxt och lönsamhet

AddLife ska uppnå en långsiktig lönsam tillväxt genom att kontinuerligt utveckla sin affär och organisation. Vi arbetar med att förvärva och förädla lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science. Alla AddLifes dotterbolag ansvarar för sin egen strategi och upprättar årligen en egen måltavla.

Varje dotterbolags strategi och affärsmodell beslutas av dess styrelse. Bolagen gör en måltavla som innehåller verksamhetsplan för kommande år, organisationsöversikt, övergripande analys av lönsamheten uttryckt som R/RK samt resultat- och lönsamhetsmål. Dessutom uppdateras den strategiska treårsplanen för respektive dotterbolag.

Småskalighet i stor skala

AddLife förenar det stora bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap. Vi agerar som aktiva ägare med fokus på att varje dotterbolag utvecklas och ökar sin lönsamhet. Dotterbolagen ansvarar för sin egen affärsverksamhet inom ramen för de krav som koncernen ställer på tillväxt, lönsamhet och utveckling. Genom att kombinera det lilla företagets fördelar som flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora bolagets resurser, nätverk och industriella kompetens, kan AddLife optimera långsiktig tillväxt och lönsamhet. Vår decentraliserade bolagsstruktur medför dessutom ett lägre beroende av enskilda kunder och leverantörer.

 

AddLife förenar det större bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap

Organisation

En väl fungerande helhet

AddLife-koncernen består av moderbolaget AddLife AB och 30 rörelsedrivande dotterbolag. Dotterbolagen har en gemensam affärsmodell där entreprenöriellt affärsmannaskap kombineras med individuellt ansvarstagande. Den decentraliserade organisationen och entreprenörskulturen är en viktig konkurrensfördel för AddLifekoncernen.  AddLife AB har sitt huvudkontor i Stockholm och de svenska dotterbolagen finns i Stockholm, Göteborg och Malmöområdet. De norska dotterbolagen ligger i Osloområdet, de danska i Köpenhamnsområdet och de finska i Tavastehus, Åbo och Helsingfors.

Varje dotterbolag ansvarar för sina affärer

Moderbolaget AddLife AB bidrar med finansiell stabilitet, resurser och verktyg som gör det enklare och effektivare för våra dotterbolag att bedriva verksamhet. Moderbolaget har nio medarbetare som utgör koncern- och affärsområdesledning samt ekonomifunktion. Förutom att verksamheten finansiellt samlas här, driver moderbolaget olika gemensamma initiativ; exempelvis affärsskolan och andra verksamhetsverktyg. På koncernnivå finns till exempel ramavtal för inköp och upphandling av bank- och revisionstjänster samt försäkringar. AddLife har två affärsområden; Labtech och Medtech. Vår decentraliserade organisation är sedan uppdelad på ett flertal dotterbolag som har sin egen VD och ekonomiansvarige. Dessa ansvarar fullt ut för bolagets affärer inom de givna ramar och krav som moderbolaget ställer på verksamheterna.

Kristina Willgård, VD
Kristina Willgård, VD