Vi vill förbättra människors liv

Vår vision är att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

En ledande aktör inom Life Science

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på den europeiska marknaden. AddLife äger och förvärvar marknadsledande bolag, inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn – från forskning till vård. AddLife-aktien har varit noterad sedan 2016 på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.

AddLife i korthet

Koncernens entreprenörsdrivna dotterbolag erbjuder högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar och produkter till både privat och offentlig sektor. Produktportföljen består dels av egentillverkade produkter och dels av produkter som är tillverkade av andra producenter. Tjänsteportföljen innehåller bland annat rådgivning, service och utbildning på samtliga marknader där dotterbolagen är verksamma. På dessa sätt skapar AddLife mervärde för kunder i hela Europa och bygger koncernens långsiktiga tillväxt. AddLife är idag närvarande i drygt 25 länder, huvudsakligen i Norden och övriga Europa.

 

5 273 MSEK

Nettomsättning 2020

802 MSEK

EBITA 2020

103 %

Lönsamhet (R/RK) 2020

Småskalighet i stor skala

AddLife förvärvar och förädlar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science. Vi ska uppnå en långsiktig lönsam tillväxt genom att kontinuerligt utveckla vår affär och organisation. AddLife förenar det stora bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap.

Vision

Vi förbättrar människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Affärsidé

AddLife adderar mervärde till sina kunder verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn – från forskning till vård. Detta görs genom att erbjuda högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar av tjänster och produkter till både privat och offentlig sektor i Europa.

AddLifes kärnvärden

AddLifes kärnvärden är: Enkelhet – Ansvarstagande – Engagemang – Nytänkande.
AddLifes framgång bygger på en väl förankrad företagskultur i hela koncernen. Starka värderingar är ledstjärnor i samtliga medarbetares vardag – oavsett marknad.

Enkelhet skapar värde för kunder och aktieägare

Jussi Kurittu, VD Triolab Finland

När det krävs snabba beslut, som under covid-19-pandemin, är det viktigt med enkelhet. I samarbete med våra leverantörer tog vi fram nya inköpsprocesser och lade upp leveransplaner på extremt kort tid för att våra kunder skulle kunna utföra corona-tester. Enkelhet genomsyrar allt vi gör och effektiviserar vårt arbete.

 

 

 

Våra viktigaste konkurrensfördelar

AddLife äger och utvecklar bolag som höjer livskvaliteten, minskar patientlidande och ökar samhällsnyttan.
För att uppnå detta erbjuder våra dotterbolag konkurrenskraftiga lösningar som uppfyller kundernas behov – både på kort och lång sikt. Detta har fått AddLife att bli en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Omsättningstillväxt

Omsättningen ökade med 52 procent, varav den organiska tillväxten uppgick till 38 procent.

Den kraftigt ökade försäljningen i kombination med fortsatt god kostnadskontroll medförde en positiv resultateffekt där EBITA ökade med 163 procent jämfört med 2019. Resultatet har genererat ett starkt positivt operativt kassaflöde vilket möjliggör ytterligare investeringar i förvärv och utveckling för framtida tillväxt.