Vi vill förbättra människors liv

Vår vision är att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

En ledande aktör inom Life Science

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på den europeiska marknaden. AddLife äger och förvärvar marknadsledande bolag, inom nischade segment vars erbjudande vänder sig till aktörer inom främst hälso- och sjukvårdssektorn – från forskning till vård. AddLife-aktien har varit noterad sedan 2016 på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Huvudkontoret är beläget i Stockholm.

AddLife i korthet

Koncernens entreprenörsdrivna dotterbolag erbjuder högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar och produkter till både privat och offentlig sektor. Produktportföljen består av såväl andra tillverkares produkter som egna. Tjänsteportföljen innehåller bland  annat rådgivning, service och utbildning på samtliga marknader där dotterbolagen är verksamma. På dessa sätt skapar AddLife mervärde för kunder i hela Europa och bygger koncernens långsiktiga tillväxt. AddLife är indelat i två affärsområden Labtech och Medtech. AddLife är idag närvarande i drygt 25 länder, huvudsakligen i Norden, Central- och Östeuropa.

3 479 MSEK

Nettomsättning 2019

305 MSEK

EBITA 2019

51 %

Lönsamhet (R/RK) 2019

Småskalighet i stor skala

AddLife förvärvar och förädlar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science. Vi ska uppnå en långsiktig lönsam tillväxt genom att kontinuerligt utveckla vår affär och organisation. AddLife förenar det stora bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap.

Vision

Vi förbättrar människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Affärsidé

AddLife adderar mervärde till sina kunder verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn – från forskning till vård. Detta görs genom att erbjuda högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar av tjänster och produkter till både privat och offentlig sektor i Europa.

AddLifes kärnvärden

AddLifes kärnvärden är: Enkelhet – Ansvarstagande – Engagemang – Nytänkande.
AddLifes framgång bygger på en väl förankrad företagskultur i hela koncernen. Starka värderingar är ledstjärnor i samtliga medarbetares vardag – oavsett marknad.

Våra viktigaste konkurrensfördelar

AddLife äger och utvecklar bolag som höjer livskvaliteten, minskar patientlidande och ökar samhällsnyttan.
För att uppnå detta erbjuder våra dotterbolag konkurrenskraftiga lösningar som uppfyller kundernas behov – både på kort och lång sikt. Detta har fått AddLife att bli en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Omsättningstillväxt

Resultattillväxten, EBITA, för helåret 2019 var 24 %,
varav 7 % organiskt.