Ett starkare bolag på en växande marknad

2017 var ett framgångsrikt år för AddLife. Vi fortsatte vår tillväxtresa och våra dotterbolag tog ytterligare marknads-andelar. Tre förvärv genomfördes som beräknas tillföra cirka 225 MSEK i årsomsättning. Under senare delen av året fokuserade vi mer på att effektivisera vår koncern och integrera genomförda förvärv för att stärka vår bas för framtida tillväxt.
Life Science-marknaden i Norden växer årligen med uppskattningsvis 2–3 procent. AddLife ökade sin omsättning 2017 med 20 procent, varav 5 procent organiskt. Våra dotterbolags starka erbjudanden skapar förutsättningar för att kontinuerligt ta marknadsandelar. Affärsläget är fortsatt bra, med investeringar både i instrument och förbrukningsmaterial på en marknad med tydlig tillväxttrend. Trenden i samhället med en väx-ande och allt äldre befolkning med kroniska sjukdomar som kräver långa behandlingar är tydlig. Jag kan konstatera att vår verksamhet fortsätter göra skillnad för en effektivare och mer patientvänlig hälso- och sjukvård.

Vi växer mer än marknaden

Jämfört med 2016, var 2017 ett något mer normalt år för AddLife. Men det innebar ändå att nettoomsättningen ökade 20 procent till 2 333 MSEK med resultattillväxt (EBITA) om 24 procent till 234 MSEK. Vi överträffade även detta år vårt långsiktiga finansiella mål om 15 procents resultattillväxt. Vinstmarginalen (EBITA) stärktes från 9,7 till 10,0 procent. Ett starkt kassaflöde under året ger oss stora möjligheter för fortsatta investeringar såväl i vår befintliga
verksamhet som nya förvärv.

Ökat vår synlighet som bolag

”2017 var ett bra år där vi ytterligare stärkte vår position på marknaden

Kristina Willgård, VD och koncernchef AddLife

Vi genomförde vår första kapitalmarknadsdag i september 2017. Från att 2016 ha varit en helt nylistad börsaktör, har vi utvecklats till ett relevant bolag som levererar resultat på en stabil bas. Vår ökade synlighet har medfört ökat intresse från kapitalmarknaden, men framförallt från framtida förvärvsobjekt och leverantörer som önskar en pan-nordisk partner.

Tre förvärv med framtidspotential

AddLife letar och utvärderar kontinuerligt nya förvärvskandidater. Under året genomförde vi tre förvärv inom Medtech som tillsammans beräknas tillföra cirka 225 MSEK i årsomsättning. Två av dessa, Hepro och Krabat, är verksamma inom hemvård. Här ser vi en stor potential inom ett område som vi bedömer kommer växa de närmaste åren. Förvärvet av Techno Medica innebar ett komplement till vår befintliga produktportfölj inom framförallt enteral nutrition. Under andra halvåret sänkte vi förvärvstem-pot och fokuserade på att effektivisera och förbättra vår koncern. Vi är nu redo att växa vidare och genomföra fler förvärv med en effektivare organisation som bas.

Tydligare samverkan mellan dotterbolagen

Båda våra affärsområden – Labtech och Medtech – fortsatte att stärka sina marknadspositioner med konkurrenskraftiga erbjudanden. Kompe-tensen i våra dotterbolag är hög och det finns ett stort engagemang med en stark vilja att alltid prestera bättre och tänka nytt. Under året fort-satte vi arbetet med att stärka våra  interna nätverk och erbjuda ännu fler medarbetare utveckling genom AddLife Academy för att kunna ut-nyttja den fulla potentialen i hela koncernen. Det finns ett naturligt samverkansklimat med gemensamma värderingar som bas för att lära av varandra, hitta ”best practice” och tillsammans arbeta mot våra högt uppsatta mål. På så sätt kan vi utnyttja allas kompetenser och få koncern-nätverket att snabbare driva utvecklingen framåt i dotterbolagen.

En framtid med stora möjligheter

AddLife fortsätter nu sin resa med en framgångsrik affärsmodell där vi bedriver ”småskalighet i stor skala”. Vi bygger vidare på strategin att förvärva framtidsbolag, utveckla och behålla dem. Vi kommer fortsätta att vara relevanta på Life Science-marknaden och erbjuda en stark pro-duktportfölj som motsvarar kundernas allt högre krav. För att lyckas måste vi vara innovativa och attrahera nya leverantörer med spjut-spetsteknologi samtidigt som vi vårdar våra befintliga agenturer. Vi ska också fortsätta attrahera de bästa medarbetarna med initiativförmåga och kundfokus som driver affären framåt.
Vår strävan att bidra till en hållbar utveckling i bolaget och samhället i stort är en naturlig del av vår affärsverksamhet.  Jag ser fram emot att bygga vidare på AddLife-koncernen med målet att dubblera oss inom fem år.

Våra engagerade medarbetare

Stort tack alla fantastiska medarbetare för ert enorma engagemang 2017! Det är ni som gjort alla framgångar möjliga. Nu siktar vi ännu högre för att tillsammans förverkliga vår vision att förbättra människors liv.

Stockholm i mars 2018

Kristina Willgård
VD och koncernchef AddLife