Expansion på nya marknader

Sedan AddLife börsnoterades för tre år sedan har vi haft ambitionen att bygga en stark position i Norden i våra utvalda segment inom Labtech och Medtech. Fokus har varit att utveckla våra affärer genom att växa organiskt och utöka verksamheten med förvärv. 2018 innebar ett viktigt steg för AddLifes expansion och tillväxt. Genom vårt hittills största förvärv, österrikiska Biomedica, öppnade vi vägen ut mot Europa. Årets övriga fyra förvärv stärkte bolaget ytterligare inom prioriterade nischområden. Tillsammans beräknas årets fem förvärv addera en årsomsättning om cirka 750 MSEK.

Förvärven skapade tillväxt under året

AddLife utvecklar löpande sin affär genom att växa både organiskt och genom förvärv. Omsättningen 2018 ökade med 6 procent som ett resultat av förvärven under året. Koncernens organiska tillväxt under året uteblev däremot eftersom ett par av våra befintliga bolag inte riktigt nådde upp till förväntningarna. Resultattillväxten (EBITA) ökade under året med 5 procent till 245 MSEK vilket ger en EBITA-marginal i nivå med föregående år. Vår långsiktiga målsättning är att generera EBITA-tillväxt om 15 procent per år. Genomsnittet under våra tre första år som börsaktör är 24 procent. Vi fortsätter redovisa god lönsamhet med en avkastning på rörelsekapitalet, mätt som R/RK, på 62 procent, betydligt högre än vår målsättning om 45 procent.

Expansion i Europa genom vårt hittills största förvärv

Förvärvet av Biomedica skapar goda förutsättningar för långsiktig och lönsam tillväxt på helt nya geografiska marknader.

Kristina Willgård, VD och koncernchef AddLife

I slutet av december slutförde AddLife förvärvet av Biomedica, vilket är vårt hittills största och ett betydande insteg för oss på den europeiska marknaden. Biomedica levererar produkter och tjänster inom laboratorie- och medicinteknik till i huvudsak offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Bolaget har en liknande affärsmodell som AddLife, där marknadserbjudande och organisation skapar synergier som öppnar möjligheter för gemensam vidareutveckling av affären. Vi får tillgång till marknader i Central- och Östeuropa med en population som är mer än fyra gånger så stor som den i Norden. Förvärvet av Biomedica skapar goda förutsättningar för långsiktig och lönsam tillväxt på helt nya geografiska marknader.

Fortsatt satsning på lönsamma nischer

AddLife söker kontinuerligt bolag som kompletterar våra befintliga verksamheter och under året genomförde vi ytterligare fyra förvärv inom intressanta och lönsamma nischer. Till affärsområdet Medtech förvärvades det finska bolaget Väinö Korpinen som utvecklar behovsanpassade badrumslösningar huvudsakligen avsedda för vård- och omsorgsboenden. Därutöver genomfördes tre mindre förvärv, vilka samtliga integrerats in i befintliga verksamheter inom både Medtech och Labtech; Food Diagnostics, Ossano Scandinavia och Laboren. I december tecknade vi dessutom avtal med Wellspect HealthCare om att förvärva deras verksamhet inom produktområdena kirurgi och respiration, med en årsomsättning om cirka 170 MSEK. Affären kommer att öka vår andel egna produkter inom Medtech och kommer att integreras in i dotterbolagen Mediplast och Biomedica. Förvärvet förväntas slutföras i april 2019.

Hittills har vi genomfört förvärv av egengenererat kassaflöde och med lånefinansiering. Under februari 2019 genomförde vi en nyemission om ca 500 MSEK för att stärka balansräkningen och underlätta framtida affärer. Emissionen blev övertecknad med 68 procent, vilket visar förtroendet för vår långsiktiga strategi.

Hälso- och sjukvårdssektorn i ständig förändring

Globala, nationella och regionala hälsoutmaningar ställer stora krav på sjukvården idag. Medicinska framgångar gör att människor kan leva längre med till exempel kroniska sjukdomar.
Samtidigt ser vi en växande och åldrande befolkning som behöver utökad sjukvård och hjälp i hemmet. För att samhället ska klara sina framtida åtaganden kommer det att krävas att hälso- och sjukvården arbetar mer effektivt, förebyggande och i större samverkan med både näringsliv och akademi. AddLife kan göra skillnad och bidra till både patient- och samhällsnytta genom att erbjuda nya behandlingsmöjligheter, proaktiv diagnostik, tekniska hjälpmedel och digitala lösningar för såväl institutionell vård som vård i hemmen.

Redan idag tas i Norden olika initiativ för att flytta vård och behandlingar från sjukhusen till hemmen. Samtliga nordiska länder satsar dessutom på att stärka respektive lands konkurrenskraft inom Life Science-forskningen.

En framgångsrik affärsmodell

AddLife är en attraktiv och ansvarsfull ägare av nischade bolag. I vår decentraliserade och entreprenörsdrivna modell får dotterbolagen ansvara för den egna affärsverksamheten inom ramen för koncernens krav på tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling. Modellen skapar hävstång genom att vi kan dra nytta av såväl AddLifes samlade resurser, nätverk och industriella kompetens, som det mindre bolagets flexibilitet, engagemang och affärsmannaskap. Vår affärsskola AddLife Academy har en avgörande roll i vårt arbete med vår företagskultur och att inspirera människor att utvecklas inom koncernen och sedan starten för tre år sedan har fler än 1 100 medarbetare deltagit i olika utbildningar.

Våra medarbetare är nyckeln till långsiktigt hållbart företagande

För oss är det självklart att hållbarhet är en naturlig del av vårt dagliga arbete. Inom AddLife är hållbarhetsarbetet därför prioriterat - inte för att vi tvingas till det utan för att vi känner ansvar mot såväl kunder, medarbetare som samhället i stort. Att vara leverantör av tjänster och produkter till hälso- och sjukvården och finansierad av offentliga medel förpliktigar.
Det ställer krav på vår organisation och företagskultur, där vår uppförandekod är vägledande i vardagen. För att fortsätta lyckas behöver vi medarbetare med engagemang, kompetens, driv och rätt attityd. Det har vi idag, och jag vill tacka alla er för att ni gör ert yttersta varje dag!