Rapporten

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 APRIL 2015 - 31 MARS 2016

18.05.2016 - 08:30

1 januari 2016–31 mars 2016 (3 månader)

 • Nettoomsättningen ökade med 59 procent till 452,7 MSEK (284,7), varav organisk tillväxt uppgick till 6 procent.
 • EBITA ökade med 22 procent till 35,1 MSEK (28,8), motsvarande en EBITA-marginal om 7,8 procent (10,1). Exklusive kostnader för börsnotering om 4,4 MSEK ökade EBITA med 37 procent till 39,5 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 8,7 procent.
 • Resultat efter skatt uppgick till 18,8 MSEK (19,3).
 • Bolaget noterades på Nasdaq Stockholm den 16 mars 2016.

1 april 2015–31 mars 2016 (12 månader)

 • Nettoomsättningen ökade med 48 procent till 1 562,4 MSEK (1 056,8), varav organisk tillväxt uppgick till 5 procent.
 • EBITA ökade med 13 procent till 135,2 MSEK (119,6), motsvarande en EBITA-marginal om 8,7 procent (11,3). Exklusive kostnader för börsnotering om 10,3 MSEK ökade EBITA med 22 procent till 145,5 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 9,3 procent.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 77,8 MSEK (80,4) och resultat per aktie uppgick till 4,15 SEK (5,06).
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 25,5 procent (30,1) och soliditeten var 27,1 procent (40,9).
 • Under räkenskapsåret 2015/16 har två förvärv genomförts, med en sammanlagd årsomsättning om cirka 650 MSEK.
 • Styrelsen föreslår att bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.
 • Extra bolagsstämma har beslutat att i samband med notering på Nasdaq Stockholm kommer bolagets nästkommande räkenskapsår förkortas till 9 månader och ändras till kalenderår.
 • Efter räkenskapsårets utgång förvärvades V-Tech AB och Esthe-Tech AB, med en årsomsättning om cirka 50 MSEK.
 • Efter räkenskapsåret tecknades avtal avseende övertagande av verksamheten i Leica Biosystems i Sverige och Danmark, med en årsomsättning om cirka 50 MSEK.
 • Efter räkenskapsåret har bolaget genomfört en nyemission om 300 MSEK riktad till bolagets aktieägare. Nyemissionen blev övertecknad med cirka 70 procent.

Stockholm den 18 maj 2016

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Kristina Willgård, VD, [email protected], +46 70 510 12 23

Martin Almgren, CFO, [email protected], +46 70 228 15 45

Telefonkonferens

Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar bokslutskommunikén. Presentationen hålls på svenska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen är den 18 maj kl 10.00.

Presentationen finns på följande länk: https://5569958126.globalmeet.com/MartinAlmgren                 

Vänligen ring in på : +46 8 22 90 90 kod: 113242