Rapporten

DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 JUNI 2016

15.07.2016 - 08:30

  • Nettoomsättningen ökade med 74 procent till 465,0 MSEK (267,1), varav organisk tillväxt uppgick till 10 procent.
  • EBITA ökade med 41 procent till 46,4 MSEK (32,9), motsvarande en EBITA-marginal om 10,0 procent (12,3).
  • Resultat efter skatt ökade med 19 procent och uppgick till 26,4 MSEK (22,1).
  • Under kvartalet har en företrädesemission om 300 MSEK genomförts. Emissionen var övertecknad med cirka 70 procent.
  • Under kvartalet har två förvärv genomförts med en sammanlagd årsomsättning om cirka 50 MSEK.

Stockholm den 15 juli 2016

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD och koncernchef, +46 70 510 12 23
Martin Almgren, ekonomidirektör, +46 70 228 15 45

Telefonkonferens

Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på svenska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen är den 15 juli 2016, kl. 10:00.

Presentationen finns på följande länk: https://5569958126.globalmeet.com/MartinAlmgren 

Vänligen ring in på : +46 8 22 90 90 kod: 113242

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 425 anställda i ett 25-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 1,7 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 juli 2016 kl. 08:30 (CET).