Finansiella mål

ResultattillväxtResultattillväxten (EBITA) ska långsiktigt uppgå till 15 procent per år.
LönsamhetLönsamheten ska överstiga 45 procent mätt som relationen mellan rörelseresultat och rörelsekapital (R/RK).
Utdelningspolicy

Styrelsen i AddLife har målsättningen att föreslå en utdelning motsvarande 30-50 procent av resultatet efter skatt. Vid fastställande av utdelningar tas hänsyn till investeringsbehov och andra faktorer som Bolagets styrelse anser vara av betydelse.

Kombinationen av lönsamhetsmålet och tillväxtmålet ska bidra till ett starkt kassaflöde som möjliggör egenfinansierad långsiktig lönsam tillväxt.