Valberedning

Valberedning

Valberedningen ska bestå av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande. Valberedningens ordförande ska utses av den röstmässigt största aktieägaren. Om någon av de fem röstmässigt största aktieägarna avstår rätten att utse en representant övergår rätten till den sjätte röstmässigt största aktieägaren, och så vidare. Fler än fyra ytterligare aktieägare behöver inte kontaktas.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande samt val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvoden. Valberedningens förslag till årsstämman kommer att presenteras i kallelsen till stämman samt på bolagets hemsida. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget för arbetet i valberedningen. Bolaget svarar dock för kostnader som är förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Valberedningen består av Johan Sjö, styrelsens ordförande, Stefan Hedelius, Håkan Roos (utsedd av RoosGruppen AB), Vegard Søraunet (utsedd av Odin Fonder), Monica Åsmyr (utsedd av Swedbank Robur Fonder) och Kristofer Flack (utsedd av SEB Investment Management).

Valberedningen nås via bolaget adress:

AddLife AB

Box 3145
103 62 Stockholm