Press Release

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2017

28.04.2017 - 08:00

”En stark start på året”

1 JANUARI - 31 MARS 2017 (3 MÅNADER)

  • Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 576 MSEK (453), varav organisk tillväxt uppgick till 12 procent och förvärvad tillväxt uppgick till 14 procent.
  • EBITA ökade med 53 procent till 54 MSEK (35), motsvarande en EBITA-marginal om 9,3 procent (7,8).
  • Resultat efter skatt ökade med 54 procent och uppgick till 29 MSEK (19).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 47 MSEK (15).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,18 SEK (0,95). För senaste 12-månaders perioden uppgick resultat per aktie till 5,05 SEK (4,15).
  • Soliditeten uppgick till 40 procent (27).
  • Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 65 procent (64).
  • Under kvartalet har två förvärv genomförts med en sammanlagd årsomsättning om cirka 195 MSEK.

Stockholm den 28 april 2017
AddLife AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Kristina Willgård, VD, [email protected], +46 70 510 12 23
Martin Almgren, CFO, [email protected], +46 70 228 15 45
www.add.life

Telefonkonferens
Investerare, analytiker och media inbjudes till en telefonkonferens där VD Kristina Willgård och CFO Martin Almgren presenterar delårsrapporten. Presentationen hålls på svenska och pågår cirka 20 minuter och därefter finns möjlighet att ställa frågor.

Telefonkonferensen är den 28 april 2017, kl. 10:00.
Presentationen finns på följande länk: https://5569958126.globalmeet.com/MartinAlmgren
Vänligen ring in på: +46 8 22 90 90 kod: 113242

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor huvudsakligen i Norden. AddLife har cirka 600 anställda i ett 35-tal dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 2,0 miljarder SEK. AddLifeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.


Denna information är sådan information som AddLife AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08:00 CET.