News

AddLife Årsredovisning 2019

2019 var året då AddLife på allvar etablerade sig på den europeiska marknaden. Genom förvärvet av Biomedica och produktportföljen från Wellspect HealthCare öppnades porten till Europa, och med den ytterligare tillväxtmöjligheter.

Tillväxt i Europa

2019 var året då AddLife på allvar etablerade sig på den europeiska marknaden. Genom förvärvet av Biomedica och produktportföljen från Wellspect HealthCare öppnades porten till Europa, och med den ytterligare tillväxtmöjligheter. Vår strategi står fast - att växa både organiskt och genom förvärv - och etableringen på nya marknader har bevisat styrkan i strategin.Europaexpansionen har medfört avgörande skillnader för hela koncernen. Vi har skapat tillväxt, lockat ytterligare förvärvskandidater och ökat distributionsmöjligheterna för vårt erbjudande. AddLife, som en europeisk aktör, växer i attraktionskraft.

Tillväxt på samtliga marknader

Under 2019 växte AddLifes omsättning med 40 procent till 3 479 MSEK och EBITA-resultatet med 25 procent till 305 MSEK. Den positiva tillväxten kommer både från koncernens genomförda förvärv och organiskt ökad försäljning på såväl väletablerade som nya marknader. Försäljningen utanför Norden uppgick under året till 31 procent jämfört med nio procent under 2018. Resultatet innebär att AddLifes långsiktiga mål, att generera en EBITA-tillväxt om 15 procent per år, överträffades även i år. Sedan AddLife noterades 2016 har koncernen redovisat en genomsnittlig EBITA-tillväxt om 24 procent. Resultatet visar också AddLifes unika förmåga att integrera nya förvärvade verksamheter, oavsett storlek. Koncernens avkastning på rörelsekapitalet, mätt som R/RK, uppgår under året till 51 procent vilket väl överskrider målsättningen 45 procent. Det starka kassaflödet från den löpande verksamheten, kombinerat med årets nyemission om ca 500 MSEK, gör att koncernen är väl rustad för fortsatt framtida tillväxt.

Europaexpansionen har medfört avgörande skillnader för hela koncernen.

Kristina Willgård, VD och koncernchef AddLife

Vägen till framgång

AddLifes decentraliserade affärsmodell ger bolagen i koncernen både frihet och ansvar för att leverera enligt koncernens mål. Det krävs också väletablerade integrationsprocesser för att nya förvärv snabbt ska kunna bli en naturlig del av koncernen

och addera mervärde på marknaden. Under 2019 integrerade vi vårt hittills största förvärv, Biomedica-gruppen, i AddLife. Alla nytillkomna medarbetare har fått utbildning i AddLifes kultur och företagsfilosofi. Här bygger vi vår gemensamma värdegrund.
Vår tydliga affärsmodell och starka företagskultur är förutsättningar för fortsatt hållbar utveckling inom alla bolag, oavsett marknad.

Hållbarhet en del av affären

Långsiktig lönsam tillväxt och hållbar utveckling genomsyrar vår decentraliserade företagskultur. Vår vision att förbättra människors liv är bara möjlig genom ett hållbart affärsmannaskap. Därför ser vi inom AddLife hållbarhet som en integrerad och självklar del av vår affär. Vi har dessutom ett stort ansvar som leverantör till offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Vårt hållbarhetsansvar gäller både hur, och vad, vi levererar i form av produkter och tjänster, men också hur vi som bolag agerar som en ansvarstagande aktör i samhället. Där ingår också att vara en god arbetsgivare, producent och distributör.

Vår kompetens gör skillnad

Genom aktivt ägande av bolag inom många olika nischade segment skapar AddLife mervärden som driver koncernens tillväxt i hela Europa. Sammantaget levererar bolagen inom koncernens två affärsområden, Labtech och Medtech, ett brett
utbud av produkter och tjänster. Primärt utgörs kunderna av olika aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn. En framgångsfaktor i vårt erbjudande är koncernens samlade expertis och breda kompetens. Vi har förmågan att ständigt utveckla erbjudandet anpassat till nya marknader och nya kundgrupper. Allt för att säkra vår relevans i de länder vi verkar. Det krävs hög kunskap, lokal kännedom och en stark drivkraft till ständig innovation och affärsutveckling. Under året har vi inom flera områden visat hur våra bolags spetskompetenser skapat helt nya affärsmöjligheter på lokala marknader, men med potential att växa till fler. Välfärdsteknologi inom området hemvård är ett exempel. Välfärdsteknologi kommer att kunna spela en
avgörande roll för hur kvalificerad vård och omsorg i framtiden kan bedrivas när äldre lever allt längre och bor kvar hemma.

Marknad med potential

Den marknad AddLife verkar på är högintressant både globalt och nationellt. Dagens hälso- och sjukvård är nationella angelägenheter men med globala och gemensamma utmaningar. Det gör att produkt- och tjänstebehovet många gånger är  likvärdigt oavsett geografi. Vi ser en makroutveckling som pekar på ökade och allt äldre befolkningsgrupper, nya sjukdomsmönster och större behov av vård i hemmet. Det ställer höga samhälleliga krav på både forskning, utveckling, vård och omsorg. Det är områden där AddLifes bolag har stor möjlighet att bidra. AddLifes dotterbolag verkar genom lokal kännedom och närvaro men med koncernens totala globala räckvidd. Det är en styrka få aktörer idag kan erbjuda.

Förvärv som kompletterar

Vi letar ständigt aktörer som kan komplettera vårt erbjudande inom utvalda nischer, stärka befintliga marknader eller öppna helt nya. De förvärvskandidater vi utvärderar måste dela våra värderingar och ha en vilja att leva upp till våra hållbarhetsmål.
Under året har vi genomfört fem förvärv som bidragit med en årsomsättning om sammantaget 278 MSEK. Samtidigt har vi genom förvärven fått 43 nya kollegor. I slutet av året tecknade vi avtal med italienska EuroClone, ett bolag vi tillträdde i början av 2020. Förvärvet innebar ett betydande insteg för AddLife i Italien och visar också att vår europeiska expansion lockar nya förvärvskandidater.

En orolig tid i början av 2020

I skrivande stund, mars 2020, härjar Covid-19 pandemin i världen. Ett virusutbrott som påverkar oss alla och som på bara någon vecka medfört stora förändringar globalt för människor, samhället och näringslivet. Inom flera av våra bolag är aktiviteten
hög för att på bästa sätt försörja sjukvården med produkter, allt ifrån diagnostiktester till personlig skyddsutrustning såsom munskydd. Vi bedömer att vi under de närmaste månaderna kan leverera stor del av det som befintliga sjukvårdskunder
efterfrågar. Inom forskningssidan upplever vi däremot försenade leveranser beroende på att kunderna till stor del jobbar hemifrån. Osäkerheten i omvärlden är hög, men vår bedömning i dagsläget är att AddLife har en stabil tillväxt. Om leveranser av sjukvårdsmaterial och instrument blir försenade bedömer vi däremot att tillväxten avtar under en period. Långsiktigt bedömer vi att efterfrågan på vårt erbjudande fortsatt kommer utvecklas positivt.

Medarbetare som gör skillnad

AddLifes utveckling hade inte varit möjlig utan alla våra kompetenta och engagerade medarbetare. Våra värderingar, vår kultur och drivkraften att göra skillnad och förbättra människors liv är stark. Jag vill rikta mitt varma och innerliga tack till er alla. Jag är övertygad om att AddLife är rätt positionerat för fortsatt hållbar tillväxt och värdeskapande.