Vision och strategi

Vision

AddLife strävar alltid efter att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Affärsidé

AddLife adderar mervärde till kunder inom vård, laboratorier och forskning. Detta görs genom att erbjuda högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar och produkter och kvalificerad rådgivning till både privat och offentlig sektor i Norden.

AddLifes kärnvärden

AddLife idag står starkt förankrat i en över hundraårig tradition och kultur med fem kärnvärden eller grundläggande värderingar, som styr Bolagets verksamhet i det dagliga arbetet. Bolagets starka företagskultur med gemensamma värderingar är en viktig del i den decentraliserade organisationsmodellen. AddLifes företagskultur och filosofi kan sammanfattas i dessa fem kärnvärden; Enkelhet, Effektivitet, Förändring, Ansvar och Frihet.

 

Enkelhet

Enkelhet är ett kärnvärde som speglar Bolagets sätt att arbeta. Det ska vara enkelt för kunder och leverantörer att samarbeta med AddLife och det ska också vara enkelt att arbeta inom AddLife. Målen ska vara tydliga, metoderna enkla, beslutsvägarna korta och ansvarsförhållandena klara.
 

Effektivitet

För AddLife är det viktigast att göra rätt saker och därefter göra dem på rätt sätt. Effektivitet i organisationer kan mätas på många olika sätt. AddLife mäter bl.a. effektivitet genom att mäta lönsamheten-R/RK (rörelseresultatet/rörelsekapitalet).

FörändringFörmågan att utvecklas, växa och förändras när det behövs, är en förutsättning för framgång och förbättring. För AddLife gäller det att snabbt både kunna och vilja anpassa sig till nya förutsättningar, nya kunder och nya utmaningar på en marknad i ständig utveckling.
Ansvar och FrihetInom AddLife tillämpas frihet under ansvar, men aldrig frihet utan ansvar och inte heller ansvar utan frihet. Helt enkelt därför att Bolagets decentraliserade organisation kräver det för att fungera. Frihet är ett starkt och levande kärnvärde inom AddLife. Det är upp till varje dotterbolag att välja både leverantörer och kunder. Det är också så att de viktigaste affärsuppgörelserna till slut görs av enskilda medarbetare. Att kunna ta egna initiativ i det dagliga arbetet är en viktig drivkraft och framgångsfaktor. Tar man ansvar i AddLife, får man också frihet.

AddLifes styrning och strategi

AddLife ska uppnå en långsiktig lönsam tillväxt genom att ständigt utveckla sin affär och organisation. Bolaget arbetar med att utveckla och förvärva lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science. Varje dotterbolag svarar för sin egen strategi och upprättar årligen en måltavla. Strategin i varje dotterbolag beslutas av varje dotterbolags styrelse. Måltavlan innehåller en verksamhetsplan, en organisationsöversikt, en övergripande analys av lönsamheten uttryckt som R/RK, samt resultat- och lönsamhetsmål.

 

AddLife förenar det större bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap

Organisation

Bolaget består av moderbolaget AddLife AB och ca 25 rörelsedrivande bolag. AddLife AB har sitt huvudkontor i Stockholm och Bolagets dotterbolag i Sverige finns i Stockholm, Göteborg samt i Malmöområdet. De norska dotterbolagen är belägna i Osloområdet, de danska dotterbolagen i Köpenhamnsområdet och de finska dotterbolagen i Tavastehus, Åbo samt Helsingfors. Bilden nedan visar AddLifes övergripande operativa organisation.

Den operativa organisationen inom AddLife är uppdelad i två affärsområden, Labtech och Medtech. Moderbolaget bidrar med finansiell stabilitet, resurser och verktyg som ska göra det enklare och mer effektivt att driva ett mindre bolag. Moderbolaget består av en handfull medarbetare, vilka utgör koncern- och affärsområdesledning samt ekonomifunktion. Förutom att verksamheten finansiellt samlas här, så driver moderbolaget gemensamma initiativ såsom affärsskolan och andra gemensamma verksamhetsverktyg. På koncernnivå finns därför t.ex. ramavtal för inköp och upphandling av exempelvis, bank- och revisionstjänster samt försäkringar.

Den decentraliserade organisationen är uppdelad på flera dotterbolag som har sin egen VD och ekonomiansvarige, vilka ansvarar fullt ut för bolagets affärer inom de angivna ramar och krav som Koncernen ställer på verksamheterna.

Kristina Willgård, VD
Kristina Willgård, VD

Vår egen affärsskola

AddLife driver en egen affärsskola, AddLife Academy. Affärsskolan är central för att utveckla Bolagets medarbetare, bygga en gemensam värdegrund och för att säkerställa ledarförsörjningen. Samtliga medarbetare deltar i affärsskolan som är en viktig plattform för att öka graden av professionalism bland medarbetarna, framförallt avseende affärsmannaskap. Det är viktigt att Bolagets säljare får en grundlig utbildning i affärsmannaskap för att kunna kombinera det med deras djupa kompetens och utbildning inom sina specifika produktområden.

I samband med förvärv av nya bolag, samt vid anställning av nya medarbetare, hålls en utbildning i Bolagets ”Vision och företagsfilosofi”.  Affärsskolan håller därutöver utbildningar inom försäljning, offentlig upphandling, utbildning för ledare samt skräddarsydda utbildningar kring marknadsföring och ekonomi.