AddLife bygger värden genom att köpa bolag

AddLife förenar det större bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap

AddLife letar alltid efter nya Life Science-bolag som kan förstärka Bolagets befintliga verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande nischpositioner. Tillväxt genom förvärv är en viktig och central del i affärs- och organisationsutvecklingen inom AddLife och den framtida tillväxten förväntas delvis uppnås genom fortsatta företagsförvärv.

Förvärv för vidareutveckling

AddLife förvärvar lönsamma, välskötta bolag för att behålla och vidareutveckla dem långsiktigt. De nya bolagen, av vilka många ofta är grundar- och entreprenörsledda, tillför närvaro på nya marknadssegment, kompletterande leverantörer samt kompetenta medarbetare med en stark känsla för entreprenörskap.

För många grundare, som vill sälja sitt Bolag, erbjuder AddLife ett attraktivt alternativ då Bolagets decentraliserade affärsmodell innebär att bolagen fortsatt bedrivs självständig inom ramen för AddLifes styrning.

Omfattande erfarenhet av företagsköp

AddLife har genom åren förvärvat och integrerat många bolag och ur dessa erfarenheter har det vuxit fram en tydlig och framgångsrik process för integrering och utveckling av förvärvade bolag.

Vägen till ett för både köpare och säljare lyckosamt förvärv kan mycket väl ta flera år, vilket minimerar risken och ökar förutsättningarna för att parterna och nyckelmedarbetarna ska vara nöjda med utfallet. I varje förvärvsprocess utvärderas bolaget enligt en rad förvärvskriterier som, när de är uppfyllda, ger goda förutsättningar för vidareutvecklig inom AddLife. Dotterbolag, som i regel är helägda, fortsätter oftast verksamheten under eget varumärke, men inympas i AddLifes företagskultur och modell för finansiell styrning. I samband med förvärvet implementeras AddLifes styrmodell i det nya dotterbolaget. Det innebär att  ny styrelse utses i bolaget och bolags- och verksamhetsstyrningen förändras i enlighet med AddLifes modeller och verktyg.

Driva småskalighet i stor skala

Strategin att driva småskalighet i stor skala har gjort att AddLife idag består av självständiga dotterbolag verksamma inom olika marknader och teknologier där nischad handel inom Life Science är den gemensamma nämnaren.

AddLife förenar det större bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap. AddLifes strategi är att agera som aktiva ägare för att se till att utveckla dotterbolagen och öka lönsamheten. Dotterbolagen ansvarar för sin egen affärsverksamhet inom ramen för de krav på tillväxt, lönsamhet och utveckling som koncernen ställer. Bolaget strävar efter att kombinera det lilla företagets fördelar som flexibilitet, personlighet och effektivitet med det stora bolagets resurser, nätverk och industriella kompetens. Långsiktig tillväxt och lönsamhet optimeras genom att bedriva småskalighet i stor skala.