Årsredovisning 2016

AddLife adderar värde

AddLife är en koncern som består av ett 25-tal bolag verksamma framförallt på den nordiska Life Science-marknaden. Life Science-marknaden kan delas in i ett större antal marknadsområden, där bolaget primärt fokuserar på utvalda nischer inom marknadsområdena diagnostik, medicinteknik och biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. AddLife har organiserat sin verksamhet i två affärsområden; Labtech och Medtech. Affärsområdet Labtech innefattar de bolag som är verksamma inom marknadsområdena diagnostik och biomedicinsk forskning och laboratorieanalys medan Medtech innefattar de bolag som är verksamma inom marknadsområdet medicinteknik. AddLife är, utöver de nordiska länderna, även verksamt i Tyskland, Benelux, Estland och Italien.

Marknaden inom de marknadsområden där AddLife verkar är segmenterad och det finns flera konkurrenter. Både inom Labtech och Medtech finns internationella stora leverantörer med egna dotterbolag i de nordiska länderna som erbjuder sina egna produkter på marknaden. Dessutom finns ett antal mer specialiserade/nischade bolag som också erbjuder sina egna produkter i olika segment. Utöver dessa leverantörer finns oberoende aktörer eller distributörer, som AddLife, som kan erbjuda produkter från flera olika leverantörer på marknaden och därigenom paketera kundanpassade erbjudanden.